Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fijnte titanen mille oftfi oie tnolnen net Ijaööen mo= 0^enuerbiten.1^t öadjte öatlnnefouöeaenueröen en ?eere uerfureben om Oat Inj fijn beeften alleene liet gaen ittöen uelöe. <6n öoen oie lette beneontte uanöer tuitten nj^enj^enen mao foe en fadt In finen Ijetbenietmeer.BoenDadjte^nbat^bmoubetjaen tot finen Ijerbe. pier nodjtan foe nerbenbe ^ en mepnöe \n fonbe fien mat Iji beo anderen öaedjo boen fimbe enbe maert bat \n ban te mifien quame foe fouöetyineaenueröen enDe Ijemuraegljenmaer omme In ter berben quame. «Beo anderen öadu? boent uollupt mao te mifien lbe mao bie Ijeroe me= Oer baer aio te noten. <6nöe ter letter betteoittte foe mao tyi meber uerloten. «Befe r^be man quam t^upe enbe bi beual een nan finen tnapen bat ^ine markten fimbe. «Befe tnape g^int opt oelt boent nolmpbe te mifien en tyi ladt bat öefe?ale0lje Ijeröe alttjt ftont bi fine ftape. pier \n fadt bat \n öttb= tugle tnpelöe en fijn Ijanöen te gaöcr lepöe en fijn ogljen opfloed) te Ijemel mert. «Bele bnedu quam te Intpo mert enbe fepöe finen meefter meo fien enbe gljelroert tjaööe. «Bie rtjbe man boen tyi bat bootöe fepöe ty bat al 0ljelo0lten mao mam \$ baööen inöer berben gljefien nutte booten. «Boen g^int bte rtbe man enöe maduen felue al^epmel^t acbter een ^agj^e. <6n lu fadj ene oetb alfoebeöen aio fijn tnape 0tteöaen Itaööe. tyy ladj oet Oat een clercboben bat mao fijn fone ben beröe bie paeutte bradtte. «Boen bie man bat tadt foe uermonöeröe ^i bem bier af alte ?eere enbe gtttncttntpo maert. in urae0ltöe finen urne maer lufinen^erbe bie pap= fd>e0eöra0^en^aööe. «Batbintantmootöe: J{c fad>

Sluiten