Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fyem moer berben ende Daer game ijem ote papo* «Ênbe te lemen Itttebene gaf ijt nuj enen appel en fiet Ott 10 Inj* «Bie nader fepde: Jc fan? n opt nelt den berde oie papo bringljen. «Bat bint fepde Oat Iji nopt opt nelt genteen en Ijadde. «Bieribe man daajte Oat niet maer en mao mant Iji Ijadde felne gljefien met mum ogljen dat \n opt nelt gtyemeeft baddefcebemdorbte.«Befemanma0?eergtyeftoert endegljinttefinenljerdemaertendeuraegljde^em maer omme Oat In finen beeften alleen leet ftaen opt nelt enbe quam miflé booten in bie berbe. «Bie goede Ijeroe antmooiöe enbe fepbe: Jic en pleglje giteen tut nanben uelde te gane* «Boen fepde bie man bi bede oft tyi daet met touerien. «BtelterOe antmootoe oetmoedidjbjt en lepde: «Biet^eremeet alle ötntb enbe tt en ^ebo niet gljedaen. plaer it bibbe mijnen Ijere gljenade en bat Iji ouertrajemte fundare ontfermen mille* <6nbe alfoe offertt tuinen t^ere minen «fob ttujn fytttz en trajn uele en alle nujn finnen aio men oie mifie boet mam it tyebbe begeerte enbe mprate inber berben te gane enbe bie mifie te fooien. «Bte ribe man fepbe: «Bitioal= mo maer aio bat uupt ftape molue fijn* <énbe ter ftont mettten mootoen lbe mer den bie ftapen alle= gader molnen enOe quanten urienoeujt toten berde enbe maren item onder danidj aio lammeren. 0lct fi beerden meber omme met grooter toreet Ijeit en mouden ben rïjben man uerbtjten. «Boen niel bie berde op fijn bnpen enbe bat «Men %ieuen%ere bat oie molue meber ftape toerden moeften. «£nde «god uerljootde fijn bede ende bet toerden meber ftapen alfoe fi te noten maten* «Boen Oie rtjbe man

Sluiten