Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oatbeelDeuan<0nfe^

möfte enöe jfBarta fijn liene moeöer öat fpnujnre ontfemen.^öefilêtöefifouöetöoen.2Boefinoor Oat beelöe nan «Bnfer tiener taroumen quam Ooe Ceioe fi:t^ere ontterote on oner öele man. «Boe (ad) fi oat Oat binöemjn l;rm beeröe tot fijnre moeOer en leiöe: tmott liene moeöer nujn niant biöt noor minen urient. «Boe (eiöe «Bnfe tieue taroume tot (jaren lienen mnOe: fHijn liene bint uergbqf öqn niant om oijtto uriento muien. «Ênöe öit bootöeöit tbnöig^e nnjf en fi treed) beroume nan Ijaren ton» oen enöe beteroe ^aer lenen. «Ênöe Oienöe «f oöe en piarta «Bnter tiener taroumen leer öeuotelit.

C taan een jont onnofel momtmjn.

laet mao een onnofel jont bint enbe mott glje= bromt in £wnte ^ernarto oer öe om öattet |rem niet nut uutmenOigljen öingben öer merlt en Ibuöe betommeren. «Ênöe in öat cloefier ftont een ftoen beelt nan <®nfer tiener taroumen on bat liogljc outaer. <étt baer Ijaööe öat jongde monubtjn grote gljenoedjte in enöe In uraedjöe finen meefter maer om bat bie (tone uroume onten outaer (lont. «Bie ouöe ntonit (eiöe öat fi Oie ömalen en boecben plad) te bemuren enbe tot allen ötngljen plad) fi te fien. «Boe uraedjöe bie jongde mie Oer jontfroumen te eten plad; te grenen ofte breng^en. «Bie ouöe feiöe mie bat mouöe Oie modjt baer te eten gbeuen. «Bn bat jongde bint plad) öagljelito te uerfparen nan fijnre fytfen enöe broujtet inöer berben noor Oat beelt enbe (ettet op Oat outaer enbe glunt uutten d)oer. «Ênöe aio Iji öan meöer quam fo mao öie tptle

Sluiten