Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijn: taader Ijet (0 onfe tofterinne ine out en outaer flaet oie mt gljenoet Iteeft. «Boe ote prior Ote fptm pettjeit nanoen binde Itootde Ooe fetöe tyt: f>oen it en nul u giteen oerlof gitenen ten fi Oat fi mimede te gaft node. «Boe gltint Oat mommen al bedroeft meOer inden rijoer ende feioe: Sieue nroume tntjn nader die urtor en nul mi gbeen oerlof grenen ten fi dat glti Item mede nodet. pier niet en nodettyem mant gin fijt een arme nroume ende onlê prior to groet en bt tnaeb ueeleten. «BoelêiOefBariaöoor Oat beeibe: fwme legt urnen nader den prior Oat it bem mede node. «3n dat ltt Item berepoe motglten tetmtetbtmlêltgltibeidetotmifomen.«Boegltint bat tnonitlujn totten prior en feide bem dat. «Ênde Oie prior mao leer uerbltjt en leide totten binde: a^erepde oimantmotgltenlêlltulteruen. «BoefciOe dat bint ^Troumen nader Heroën:5 pli en io alut niet gbelèit. plee mi fijn ter merftap genoet. «£n deo motgeno doe die prtttn nut mao doe dede die prior fijn broedero een (ermoen en fetde Item mede boeOat Iji mit dat jongde monitbun totter Itog^er feeften naren (oude. «Boe die momben dat bootben Ooe maren fi beöroeft om bat boor nader Hemen foud e. pier fi maren nerbhjt om bat Iji totter emi= gber uroedjden naren fimbe. «Bnde fi berepden Item ende doemen terttetijt began ende men oie pmtnen fant doe ganen fi den geeft ende noeren nut bli= ftappen totter emtglter feeften in Oatemig^eleuen daer tyem <Onle liene taroume plaria eeneerlibe merft ap berept baööc.

Sluiten