Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen ueröoemt. «Boe leiöe plaria: J{c en mad) öi niet helpen nod) öu en Ijenfte bat niet nerDient Datnten Di Ijelnen let «Boe feioe Die tbnOaer: «B plaria boe io Dinen name en tyoe nladjmen iu te nomen:* «Boe feiDe plaria: «Bie fommtgbe nomen mi Die moeDer «SoDoofDieoroumeDereng^elenofDietoning^inne Itemelrijto enDe aertruto of een fterre Deo meero of Die liene moeDer «foDo plaria. «Boe feiDe Die fonDer: <B maerDe moeDer «SoDo plaria gbt Ijebt norij een anOeren name aio Daer ftaet in ibalue &egitta. «Boe feiDe plaria: plen noemt mt oet Die ontfermïterttglje moeDer «5oöö. «Boe leiOe Die fon= Der: «B liene piaria enDe moeDer Der ontfernujer* tidjeit Dien name mene it en tyope en felDt an mi nietuerliefen.«BnDeiftDatgljiminieten^elpetfo uerlteft t#i urnen gueDen name. «Boe letDe plaria Die moeDer «StoOo tot tyoten benen binDe ^ Ijefurn: <0 liene bint ontfermt Di ooer Delen fouDaer. «Boe letDe^euao.'llieuemoeDerbtljeuetnujnoüerfa^^ ^ieni0miuang^eenreg^euaDenmaert.«Boeuam Dat beeibe nan plaria lïaer liene bmt3ftewm en letten optten outaer enDe bnpeloe neDer noor Den outaer biDenfonDer. «BnleiOe: liene bint ontfermt Deo fonDero. «Boe feiDe j^efuo: fiene moeDer Die Ooer Deo tyemelo io tjem ontleit. «Boe feiDe plaria: f iene mnt io bem Die Ooer ontleit fo laet mi Dat uepnfter melen op Dat # Door mt mad) tomen in Dat emig^e lenen mant it bm Dat oepnfter Deo fytmele. «Boe feiDe 5(ljefuo: f iene moeDer ic grenen u na tuner begbeerten. «Boe feiDe plaria oie om» fermljertiglte moeDer «foDo tottenfimOaer: «£ant enöe en milt niet meer fonOe Doen. pier bted)t Di

Sluiten