Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enöe betert öqn lenen. «Bie deer oantte en loneöe plaria oie moeöer <&oöo enöe gtjtnc üüöe en mei g^etroetl nan öaen. <6noe \n maecte Ijem al oeo öunelo guet quqt. *6nöe glunt in een doener öaer ttt «f 00 enöe plaria öienöe enöe oeteröe fijn fim= öiglie lenen.

C <^en erempel nan een ftafter.

<6en ftaemer liaööe gtyeerne inmiftroefte geuaU len enöe Ingmc tot eenm dutenaer enöe nam raet nan Ijem. «Boe ftrafte tjctn oie dutenaer enöe gaf Ijem een bufie enöe fnrat: ^rentt mi öat naethen nol matero Oat on Oen beetje ulnetet noir alle öine fimöen. «Bie fcatter mao bliöe enbe foebte lange on Oen bergje enbe \ny en nant oat niet boe mert \n' (eer beoroeft bat al fulfte tleine bufie niet ooien modtt brengen. «Ênöe In fat neöer enbe ftreiöe bit= terlime noir fine fimöen en Hotte nut fine tranen enöe boe mei een öroue in Oe bufie öat i}i Oat niet en mille. «Ênöe Ooe gtjmt tyi meöer beoroeft totten t lufenatr enbe (prat: Jic en tan bat mater niet uin= ben. «Boe lprat bie dutenaer: TBat io in öqn uaet= ben^u fiarat: «Baer en io niet in* enöe boe nam One dutenaer bat naetnen en nam Oat nol matero. «Boe fnrat öie dutenaer :%oetomet öatmater ^ier «Boe (prat lii: lietltgbc naöer it en mete Oat niet bat en io öan oan Oen tranen öie it ftreiöe boe it geen mater en tonöe uinöen. «Baer bi fo benende oie dufenaer öat öat mater uan Oen innigen tranen Oat naetnen ueraollet baDöe. «£nöe bat bem «Sbö alle fine fimöen baööe uergeuen.

Sluiten