Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tBt lefen mn enen betUgru montc Die platten fonöerlittgen ?eer plau> te Dienen mee altoeo plad) \n tt Otoputeeen nan Deler tanen. «Bp een tgtuer» toenDen^oee^^etaDete4tmonifmit0eoeteedaee= Ijeit en tprat: Ibieftu migenletReinmü^itetDe: geënte. <Boe feiDe p?aria:£@eo0u te ureDen icoon te neeDen. pter gelooe fptttpelit Ine en uerlieftu bitten arbeit niet.

C ©an plaeien beeibe.

«Baer man een ftat b te tl taucnon enDe Daer mao een neet in gbrmaertm Die eee nan <®nlêr tiener ©roumen fkana Dte moeDer «£o0o. «ÊnDe Die ftat mert belenden nan tjaren nianDen alfo Dat Dat g^e= meen ooit uanDer ftat inDer herben gbm gli eu enDe baben oetmoeOeliben an «Bnfer tiener ©ronmen mit pmtigen tranen Dat fi £em tetyulpemouOeto* men. «ÊnDefp namen Dat beelDenanplaria enDe fettent op ter mueren nanDer ftat. «Ênoe Daer fton= Den mannen antter Dat beelDe enDe ftoten buten tn Die nianDen enbe DeOen Daer grote ftabe in Dat ooit. «Bat uertadt een man nan buten Der fteDe enDe Iti tetbe tot Dien nan binnen: fku io urnen fterf Dart) gbetomnt mant glit maent Dat iu Dat beelt Itelpen tel mer ten martin niet lielpen. «Boe ftoet Die man ter ftat maert* «ÊnOe Dat beeibe rentte baer op en ontftnt Dat teut in tjaer botft* «Boe maren Die nam Der ftat blibe Doe fi lagben Dat plaria Die moeDer «SeDo noor Item ftreet. <6n öoe fcoet Oaer een man uutter fteDe en ftoet Den glienen öoot Die Dat beelDe

Sluiten