Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uan«Bnfer tiener ©roumengltt?u:otenl}aööe.«Boe quam Ooer npeme maer buten in Oat beer bat 0ta= ria «Bnfe liene ©roume noor bie ftat ftreet. «Boe fi bat nernamen Ooe maecten fpureöe mieter ftat. <tBn offerben plaria «Bnfer tiener ©roumen grote ganen enbe offer^anöe. <6noe fi loneben bat fi bie ftebe nummermeer ftabe en fouben boen. «Ênnodj ftaet oaer bat beeibe uan <®nfer tiener ©roumen enbe bat (tutte fteett nou) in liaerre boifte tot enen tepben enbe mirabel.

C <ëen «£]tempel.

Jn §>calp «Telt ftaet gbefcreuen nan een oenoet broeOer öie begbeerbe te meten oan «Bnten lieuen t^eecöatonöeru^eitöeoteglienmoeröiglienleoeue en Oer ouerfter glotien. <ên tyty baöt oat liem «Ibö mouöe openbaren öiealeeminfteuont öer empgber uroerbOen. «Baer na gj^ntt lu op eenen moigliem ftont nut manöeren in enen boemgaert baer bem bie eugbel «f oöo ftueröe. «Boe boeröe lm Oaer Oie ftemme nan een natbtegaal baer ty\ alfo grote gbe= noerbtein treed) bat Ijp öaee langde tqt bleef ftaen enöe lioeröenaöenfoetenfant.pi'aer öoe lumeöer inöen tloefter quam en benöe lip Oaer npemant. «Boe ueemonöeröe bem Ibnöerlinge (eer enbe Ooe bp leiöe mie fijn abbet pladjt temetenöoelafenfp inbenboebenbatbpöienabbetotuöenöieliinoemöe een monint mao medj gbegaen bie nie menfdje en nernam maer typ gljebleuen mao. «Ênöe öat mao öelé man öie tyaööe Oan uqfljonöert jaer gljeftaen. «£nöe typ maenöe (eluer bat tyx öaer naumelit imt uuregeftaen^aööe.Ci0teuermoeöeuöattetg^ien

Sluiten