Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«B mijn alre lieftte moeöer it en mad) öi niet mep» gieren. «Bnöe ^i flat fijn gbebeneötöe tyant in oie monöe fijnre fiöen enöe gaf Ijaer öat* «Boe ontfmt plaria Oie öropel bloete mit groter maeröidjeit enöe lepöete neöer in Oie anöer ftael oie opmaert gliegaen mao ooermito Oie tleptn)eit Oer goeöer mernmmitalteöieneröientenöerüroeöerltapöaer \n meöe öeeladjtidi of gj^emotöen mao* «Bnöe terfnrat tb moed) bie ftaet tb fmaer aio bat fi neöer öaetöe al totter aeröe toe* «Boetetöenöieöuuelen: «B almadjtigïie toningtyinne enöe nroume Ijet en nergaet ouo nummermeer mael öat mi tegjien bi letten of tegbenöünöienreo*^Hernod>tanoopöat beo tonoaero fonöen niet al Ijeel fonöee meafte en ongitep^nt fouöen bliuen fo glteboet fi ben boten gbeetten bat fi öenbroeöer tbuöengtyefeleninalle finen leöen, «Bnöe boe \n met gljegtyefelt mao feiöe plaria:T^out op tytt ie nu alle gtjenodi. «Bnöe bie tonuaere quam meber tot ljem feluen enöeftarfna örien öagJben enbe ooer in bat emigbe lenen mit plamft^uoermtfter. «Bdj liene bint laet one luer penitentie boen enbe onlègljebreften beteren enöe uerminnen opöat mi nanöen nianöen niet en mor» Oen gljeg^efelt uod) finaerlinen gljeptjnt inöen neg^enier*

([ ©an eeno Ijeröen öodjter*

«Baer mae een baröe enbe moenöe in een öotp enbe Ijaööe een öodjter Oat een cerme rnag^et mae enöe fi balp Ijaer naöer bie beeften boeöeu. «Bnöe opten uelöe baer ftont een nernallen feerfceöaer fi tyaer beeften bi te tyocöen plad). «Bete maget gluur

Sluiten