Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öie ander broeder glnnc bt bem fitten en bebe fijn boet on enbe began te lefen enbe te btböen. «Bnöe öoe tyialöuo fat tn fijn gljebeöe boe fadjln ren grote ftaer oan maedjöen tomen enöetyaööenalleftrbpte tieöec an. «Bnöe iji Hom op pegben Item enbe neen) Item toe mtt eenerentten. «Bn öie maedjöen negen Item meber toe enöe gbmglten noor bt fottöer fpre» ben. «Bnöe Oaer na quam nod) een anöer ftaee Ote nod) fcoenre mao enöe Ijaööen alle mitte tleöer an. ^t need) Ijem toe enbe fi Item meber enöe gtngben noor bt. «Baer na quam öteöeröeftaer enöe maren nod) neel ftoenre enbe ijaööen al robe tleöer an* «Bnöe ooe uoldjöe een glottofemagltet öie alre min» liftte aen te fien mao. «Bnöeftoenoeetleet bonen bte anöer maedjöen tuit mttten enbe mtt roöen roten enbe Ijaööe enen tronen roten trano op baer ^oeft. «Bie broeOer ftont ooe peggen baer op enöe neen) Ijaer toe mit groter reueeentien en oetmoeöidjeit enöe l)i begeer öe te meten mie Oie fcotte maedjöen melertntod^.«Bnöoep!ara fijn begtyeerte uerftont boe nepdjöe fi Item oetmoe» Oelit toe en feiöe: Jit tan plaria die ploeoer «iböo öie gbenen tbnöaren en ueeltnaet öie mi aettropen. «Boe begeerde Iji teer te meten mie bie ttonemaed> öenmarenöieooorbaergltingtten.«Boeantmoeröe die luete magbet ^arta entetoe: «Bieeerfteftaer natten ftrttpten cleöeren oat maren maedjöen oie inöer merlt leoeöen tb öattet Item bina alleeno tuao of fi inöer edjten gj^etomen baööen öan of fi in rep» nidteit menen* pier fi fijn in rennitlttm^elturuen ende daer om itebben fi ftrtjpte tleöer an enöe boor glotie io teer groot. «Bie anöer ftaer Oie gt fagltet

Sluiten