Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

milten mitten deöeeen öie nod) fcoenee maren öat fijn maedjöen öie inöer meelt eepnidjeit 0lteloeft Ijaööen enöe finrnen öaerin. «Baer om io^oorbli» (tan nodj meerre Oan oie anöer. «Bie öeeöe ftaer oie 0t fa0ljet mitten roöen tleöeren öat fijn maedjöen oie repnidjeit g^eloett Rebben en Rebben oet martene aenmjenomen en Rebben l;aer bloet gfyeftott om oie minne liaeee rjttrmmöen Uruöegomo tmjno liefe binte. «Bn Oele Rebben öie alre meefte njotie en bliet an. «Boe flflaeia «Bnfe liene ©ronme beien broeOer alöueminlifbereebtljaööe op fijn nrag^en boe begbeeröe In te meten maer öatfi tb oetmoe= öelitmanöerenmouöe mit alle öie ftone maedjöen. «Boe antmootöe «Bnfe liene ©roume enbe feiöe: n^millen^ier0aenmöelênöotptoteenrema0liet öie nu op liaer nerfdjepöen leut enöe mi millenfe ontfantj jjen in onfe ©Ijefelft ap mam fi Ijenet mi Oeuotebnen glieötent enbe alouo uj^etleet en uer= tiert mit ^aren 0ebeöe. «Boe feiöe öie broeOer: ttai millen öaee meöe tomen enöe otfentteeen öie ma= 0#et. «Bn plaria «Bnfe liene ©rottme bie Idjepöe nan bem. «Boe meette bie broeöer finen 0ijelelle uuttenflape.«Bnöiebroeöerltontopaluerbliöenöe enbe leiöe: Jic ^ebbe enen fali0ljenflape 0^eflapen mam it ijebbe al fiapenöe ©beften öat 0ln mabenöe 0befiett bebt. «Bnöe mi nadien oet gaen enbe befien Ijoe bie ma0^et nanbee meelt let ftepöen. «Bnöe fi 0btn0ben in öat öoip enuraediöen naerftentmaer Oaer een magbet fiec ladj. «BoefeiöenöieIuöen0ïie= meenlif fp en milten öaer npement fiec leggtjen. «Boe maren öie broeOero öronidj ett monöen meber nntten öotp 0aen. «Boe quam Oaer een meniaje en

Sluiten