Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enöe mott beöroeft. «Boe quam öie gaft meifter en feiöe: jffonrtroume mie ontbieöe öi ^iee enöe ijoe fitthtalöuo.5 «fljifult moeten ljeen0aeu enöe men (al Oie potten finten. g>i leiöe: Iftmadjt^enen jonglielimenöefe^mn^egaenenöe^ blinen enöe fijne uermadjten.1ji uraujöe :^oe^iet iji enöe mat ijeuet ijiaen.1 i>ifeioe:ljri^enetenen meten naemmee0nennaemiomioee0ljeten.^ee tyi tyt\m eenblaeulafneeen^abüt mit 0nlöenftee= ren belet en een ntilöen naööntt Sedert mit tofte» hhengbefteenten. «Bnöe fijn baer io blenthenöe aio 0out fijn O0l;en aio een tottelönne. fnjnmangben fijn blofenöe fijn lippen fijn eoet aio een eoöeeole fijn tanöen fijn mit aio albaftrtun. «Bnöe öeo 0beujc (eiöe fi neel punten uanljem. «Boe leioen Oie brue» öero: «Beien jmujijelutt tntytbit niet ©Ijefien. «Bn ontboöen ben abt enbe tyi quam ai Oaer enöe tyi uraecfjöe ijaer maer om fi alfo leer meenöe en mat fi uerbeiöe. «Bnöe boe nertrette fi alle öint aio Qtyi 0^e^oert Ijebt enbe fi ièioe:1^ere tytt is mijn brubegom* «Bnöe tyi tytvtt mi troume nJbelonet enöe it Ijem meöer. «Bnöe tyi ijeuet mi nj^ebroojt in ureem» öenlanöen enöe nu laet^i mi ^ier fitten. «Bie abt uraeojöe Ijaer: ^out 0lji Ijem mael hennen of0lji tytm faQtyett&i leiöe: Jiaktyttt. «Boeomboet bie abt alle öie inöen tloefiee öienöen enöe öoe fiöaer maren nraenjbe tyi Ijaer of fi Ijem fauj. friteibe: Peen^teuioöelet?0^een0ljelbf.tjiioueelffoenre bonen maten* «Bnöe fi meenöe leer. «Boe (eiöe bie abt: fieoe jonefroume meeft te nreöen* 3ffc en tan u met Ijelpen mer Jtytfm nan Pararenen moet u helpen enbe troeften. «Boe leiöe fi: Mllb biet mijn

Sluiten