Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tn een tloefter enöe öienöe «foöeenfijnlieue teoeo* tertmte plaria ote magbet enöe moeöer «£oöo al njn lenen lam.

C ©an een nontte Ote ^eatrtto ^tete.

Tjet mao een nonne Ote liiete ^eatrtto en öienöe plaria ote moeöer «foöo öenoteltc. «Bn öat betroöe Ote öunel enöe betoeeöfe langde ttjt mtt enenjcm gljelint oie rijt mao öaer fi in Ijare loglict bi nladt te monen. «Bnöe öie nonne meöerftont Oie betotmgbe langde ttjt. pier öie öunel enbe oie natuer beo nlentujo uermomtente fo öat fi öen jottgljelint ont= boet mit bemneltlten brienen. «Bnöe Iji quam tot baer enbe oet Ijaööe öie öunel Ijem Oaer of leer be= toert tb bat fi ooer een ötogljen enbe fi fimbe nut bem uutten tloefier gaen enbe tremen in ueeetm öen lanöe. «Bnöe filerteöeljemettenfeteenöaaj enöe ttjt öaer meöer te tomen enöe tleöer mit Ijem tebrengbenöieljaerötettönt.t>tc)ongbelmfgt)mc nan baen enöe öeöe tleöer manen enbe anöer fier» tytit Oer nroumen uan gotöelenenöepumelen enöe alfulbe ötngïjen aio öen nroumen betaemöe. «Bnbe tyt ueetetteöe fijn lam enbe fijn guet enöe nerga= öeröe ftat enöe gtjelt. «Bn on öien naujt aio fi bem gtjelet baöör boe quam Iji meöer mitten tleöer en jumelen enöe mit finen ftat. «Bnöe oie nonne uer= tuadjte bie ttjt enöe quam totten jongljeltnt mam fi mao tofterinne fi» öat fi alle öie floten te bemuren tyaööe. «Bnöe fi uaranen te fouten en" öie öunel ftoec= tet altoeoruflrtienbembnöeuuooitfoöatötcnomic leiöe totten jongljeltnt: «faet buten öen tloefteeit lel tot iu tomen. «Bnöe fiontfloet alle öie öoten en

Sluiten