Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öaer quant een bier ttjt tnoen lanöe tn oat fi niet boigben en moutten enbe fi leOen grote armoeöe. «Bn Oie man liet Itaer in groter armoeben mtt tmie atnöeren fitten enbe \n toedj meöer tot finen lanöe maert. «Boe fudjte enbe fcrepöe ^eatriio en feiöe: 0n ift mi öaer toe gitetomen öaer it altoeo noor gbefotget Ijebbe. «Bnöe fi en mifteniet mat fi öoen fimbe batfi öen tolt mit ^aeenbinöeeenmodjte tei= gben. SBoe becoeröe boer öie öunel ttodj tot meeeee fonöen enöe broujtte Oaer toe öat fi mit parente djaem öat g^elt man öaee fi nut Ijaren mttberen of leneöe. «Bnöe in bien fonöen öat fi allen mannen gbetneenmao fo leueöefinodj feoen jaer. jfBer^oe fonöelit batfi leneöe altoeo öienöe fi «Bnter tiener taroumen enöe lao alle öaglje «Bnter tiener tarou» men lenen gJbetiöen oeuotelic «Bnöe altoeo bat fi 4$obe enöe plaria öie moeöer «f oöo om gratie tuit bie fonöen te tomen. «Boe fi alouo neertien jaer ge= ötuaelt baööe boe creedj fi gracie enbe een infladj toe bat fi Ijaer tiener baöbe laten öoöen Oan fi meer mit Ijaren lidjaem gijefottbidjt baööe. «Bn fi creedj grote beroume nan Ijaren fonöen en fcrepöe nadjt enöe öadj tb Oat Ijaer ogljen felöen öeoedj maren. «Bnbe fi öodjte al tyaööe fi neel enöe grote fonöen g^eöaenfienmouöenocljtanonietman^open.j^er fi mouöe b op en on bie ontferntijerttdjeit «f oöo en on jfKaria bie moeOer Oer ontfetm^ertiujeit öat fi nergtytjffenifle nan Ijaren fimöen modjte uercri= gben. «Bnbe fi toedj meöer te lanöe maerto om öat tloefter te lonen Oaer fi uut gbegaen mao alfo öat fi ten lellen quam bi bat doefter baer fi in pladj te monen. «Bn Oeo auonto bat fi baer Ijerbergtje btöen

Sluiten