Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tloefter tot eenre meöuen ljuuo. «Bnöe die meöne Ijietle in tomen en Ijerbrrgïjeöe fe mit Ijaren mm öeren om «Soöo milieu. «Bnöe ft gaf l;aer meoe te eten enöe te drinmen nan Oat Itaer «fod oerleende. «Boe uramjeöc ^eatrüo ottiDen ftaet nanoen tloeo* ter. «Bie medue feiöe öattet een eernaer tloefter mao rijt nan gueöe enöe eerbaer nan lenen. «Boe leiöe jéeatriio: Jt tyebbe oan öefer menen Ijoten nettellen nan eenre tofterinne nan Oefen tloefter öat fi in nootleöen jaren uutten tloefter gtyeftreften mao en men en totfte ttne maer fi bleef. «Boe mott Oie meöne tootmdj en leiöe: fDmtgljet nan alfulfee moeröen te fnrenenuanöer tofterinne ofgtyt en lelt ljier met glje^erbernjt motben. IBant bie tofte» rinneio een öie befte nan alle öie nonnen. «Bnöe fi Ijeoet mei tmntidy jaer lam Oie tofterie eerlmen bemaert enbe fi io eerbaer enöuedtöelit nan lenen. «Boe uragljeöe ^eatriio mie öat Oer tofteriraten naöer enöe moeöer maren enöe mie fi toe Ijootöe» «Boe noetnöe öie meöne £aer englten naöer enöe moeöer. «Boe nermonöeröe^eatriioljaermonöer» Ittten leer enbe en tuitte niet te teggbrn. jIHer fi gijint en leube Ijaer imtöer te beööe en fi mtpelöe noor öat beööe neöer en ftrepöe bitterltnen. «Bnbe bat tnuudi Uhen gljenaöe an «f oöe enöe an Jftüaria Oie moeöer <$oöo om uergljüffenifle Ijaee fonöen. «BnOe Oaer fi alouo ladj in Itaer gitebet ib mott fi ontfiane. «Bnöe Ijaer quam te noten een uifioen fit bat Ijaer öodjte Oat Ijaer een toefiarac enbe leiöe: «B toijf öu Ijebfte fo leer gljenermet enbe nj^eftrent enöe om genaöe gltebeöen «f oö tyeoet umer om> fermt enöe plaria öie moeöer «f oöo Ijeuet iu net»

Sluiten