Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Ijaer: <êoO moe plaria omoieöen iu oat glit fonöer anrte enöe orefe gaen lelt in Oat tloefter* «Bnöe mit Dien fdjepöe öie tlaertyeit nan öaen. Boe öodjte ft Oat oie ftemnte nan «&oöe mae. «Bnfi toedj alle liaer maerlthe tleöer nut enöe öette^aer hin= Oer Oaer meoe. «Bnöe ft tufteöefe en beualfe «Soöe enbe plaria enöe lajepöe al ftrepenöe uan öaen en 0^int ten tloefter maert. Boe ft noor öat tloefter quam öoe nam ft öie nootte open ftaen. «Bn ft 0bmt öaer in enbe ftoette toe enöe fi 0lnnt nooit in öat cloefter en nam alle öie öoten open. £bt gliim inöer herben enbe nam al baerbamjt legden op«Bnfer taroumen outaer. fri toedj bat babtjt an. «Bnbe boe fadj fi ooer oat beelöe nan plaria öie flotelen nam öentonuent lian0l}en. §>% gotöe öteflotelenanbaer enbe bnpeloe öeuotelit noor platten beelöe enbe qprat nrandjht baer utjebet. «Bnbe öaer na 0lnntfi in oie fatraftie enöe nam bie boben baer nut enbe otötmeeöefe inöen t^oer alfo bat betyootöe. Baer na bootöe fi an öie otlepe öattet t#t mar te metten te luöen. Boe Qtyinc fi totter tlotben enöe luöe te metten enöe fi bat altoeo an «Soöe enbe an plaria om 0ljenaöe. «Bnbe öoe quanten alle Oie nonnen te djoer enbe finujfyen metten aio fi gemoen maren. «Bnbe ^eatrno ©rumelöe altoeo ooer ftanöe. pier npement en mtfte nan Ijaer mam plaria baööe in baren gjjeöaente 0lieöient enöe liaööe bare ötenft mei bemaert. «Bnbe ^eatritn bemaeröe tromueltt baren öienft ooott bie ft eerft pladj te bewaren en ft öienöe «Sböe enöe plaria Oer moeöer «^oöo leer öeuotelit. Beo motuj^eno öoet öadj mao enöe öie meöue op ftont boe nam fp öie binöer oaer le00lien

Sluiten