Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op öat anDer fonOaren fllarta Ote moeöer <êoöo te

tronmeltlierötenenfouöenenöetnglteenmanltope uallen en fimöen. Bele abt toen) meöer tot finen tloefter enöe tyi nam Oer nonnen tune mnöer mtt Ijem en oronjtte tn fijn tloefter. <6nbe tytöeöe item oetöen öat tyalnjt an nanöer oeröen enöe fi bleoen #oöe ötenenöe tn öat tloefter. *6n öte nonne a£ea= trno öte öamte enöe looeöe «fooe altoeo en fiiarta fijn liene moeöer öat fi Itaer alfo nrienöeltt nootfien tyaböe. <&töe fi leneöe noott ntmmjnr ett öenoteltt <3oöe ötenenöe ett pfarta fijn liene moeöer al baer lenen lam enöe ftarf talinjlic

C^ettgoeöelere. «Êen jont bmeöer claeojöen ene ouöen en (prat: %eilige naöer mat it goeto tyote bat gaetmiten enen ote in enöe ten attöeren ote meöer mtt enbe uergtyete bat altetyant. Boe (prat bie ouöe naöer: Inme nemet öele fcotne enöe bremjet mi ben nol matero. Be bmeöer nam öe totfen mao gtyetyoer= wem enöe gtyint tot enen groten mater en fdjepte lange en ntemojmerf. <6nöairen bleef geen mater in ben totf enöe Ooe tyi moeöe mert enöe laety öat niet en tyalp öoe gtyittt tyi meöer totten ottöett naöer enöe fenöe tyoe öattet tyem gegaen mao enbe tyoe bat mater in ben notne niet blinen en mouöe. Boe tjirat bie ouöe naöer: «Seeft mi ben totf enbe laet nri tyem fien. Boe boot tyi tyem ben totf enöe öoe tyi tyem befooj fprac tyi: pn fiet bene fone öu en tyebfte ttonj niet al om npet gtyearbeiOet: tyoe mei öattet nn alfoeio öat in öen botoe geen mater gtyebleoen ruiofotyeefttyemöoetyöatmaterfunergemaftajen.

Sluiten