Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan exploiteeren om haar vrachten te doen afwerpen, dat hij haar kan veranderen, zelfs vernietigen, etc. Maar beschikken in den engeren en meest waren zin des woords, doet de eigenaar (ideëel) door van de zaak afstand te doen, door haar als de zijne op te heffen.

Deze laatste beschikking kan ik vooreerst doen zonder eenige bepaalde relatie tot andere personen, b.v. door de zaak weg te werpen (derelictio) *). Ik zie daarbij dan af van de relatie, waarin ik tegenover de andere personen als eigenaar stond, maar, zooals sub IV gezegd is, deze relatie was latent. In de derelictio blijft dit; latent zijn, want ik negeer mijn eigendom én daarmede de andere personen op deze wijze, dat ik en de zaak tot niemand meer in relatie staan, waardoor de zaak als res nuUius nu ook voor ieder ander occupeerbaar wordt.

Maar de macht van mijn vrijen wil betoon ik vollediger, d. w. z. ik blijf mijn heerschappij over de zaak en, daar deze de mijne is, dus tevens over mijzelf, en daarmede meteen mijn relatie tegenover de anderen (mijn negatie van hen, welke in mijn eigendom ligt) handhaven door de zaak aan een ander te vervreemden oftewel over te dragen.

In de derelictio lag alleen maar het negeeren of oplossen van den band tusschen de zaak en mij; in de vervreemding ligt niet deze eenzijdige negatie van dien band, maar als waar opheffen van dien band, wordt deze er tevens in bestendigd. Mijn wil over de zaak blijft gehandhaafd door de door mijn wil gekwalificeerde zaak over te geven in den wil van een bepaalden anderen persoon, wat geschiedt door met hem omtrent die vervreemding of over-; dracht overeen te komen. De zaak blijft in de overeenkomst tot overdracht hare beteekenis houden, als bezeten zaak, teeken eener persoon te zijn. De kwalificatie van de zaak als de mijne blijft in' de overeenkomst tot vervreemding gelden, en doet zich zelfs na de levering nog gelden inzooverre (bij koop) na de levering nog de verplichting voor den verkooper blijft bestaan om eventueel den kooper te vrijwaren tegen verborgen gebreken of uitwinning door een derde.

De overeenkomst tot vervreemding is de hoogste vorm van beschikken over mijn zaak, daar ik mijn vrijheid en hare verwerkehjking zoo absoluut maak, dat ik de zaak van de mijne tot de dijne wil maken.

l) Cf. Hkgbl, § 65.

Sluiten