Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partijen recht hebben op gelijk oversteken (tenzij anders bedongen is), daar gaat de vraag dus alleen hierover: wat, als de ander op den vervaldag niet wil praesteeren? De verbintenis staat vast, eveneens dat op dien dag gepraesteerd moet worden, maar tevens, — en dat is de tegenstrijdigheid, — dat ik niet behoef te praesteeren als de ander niet praesteert. Bij zijn wan-praestatie is er dus voor mij een moeten praesteeren en tevens een toch niet moeten praesteeren. Deze tegenstrijdigheid lost zich op door zijn praestatie te eischen en daarbij de mijne aan te bieden. Ik betoon dan de eenheid van mijn vordering en mijn schuld.

Ook is gezegd (door Schlossmann), dat niet de overeenkomst, maar eerst het niet-nakomen (dus de wanpraestatie) de verbintenis schept, zoodat de overeenkomst slechts eene verwachting schept. Historisch geldt dit inzooverre in het rechtsbewustzijn van primitieve rechten (b.v. in het oudste Germaansche recht) de schuld inderdaad opgevat werd als ex delicto te ontstaan. Later verdwijnt deze opvatting en acht men de schuld tegeüjk met de overeenkomst geboren. Zooals wij zeiden, sluimeren recht en schuld tijdens de verbintenis, om op den vervaldag actief te worden. Het recht tot eischen ontstaat inderdaad eerst bij de wanpraestatie, maar het heeft geen zin van wanpraestatie te spreken als er nog geen plicht tot praestatie (schuld) was.

VII.

De Levering.

Hegel zegt in zijne Rechtsphilosophie (§ 78), dat het onderscheid tusschen eigendom en bezit, van de wezenlijke en de uiterlijke zijde, in het „verdrag" wordt tot het onderscheid van den gemeenschappelijken wil als overeenkomst en de verwerkehjking van deze door de levering. In de „Zusatz" merkt hij op, dat bij beschaafde naties de overeenkomst en de levering „aus einander" liggen, en wij weten, dat dit er tusschen liggende de verbintenis heet, zoodat de levering als verwerkelijking van de overeenkomst evenzeer verwerkehjking van de verbintenis is.

Wat wil de verbintenis, dat met de levering verwerkelijkt wordt? Zij wil, dat zijzelf „nagekomen" of „vervuld" wordt, d. w. z. zij wil zich zelf verwerkelijken. Dit „zich zelf" is de gemeenschappelijke wil tot eigendomsoverdracht, welke als ver-

Sluiten