Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als erfelijk mogen worden beschouwd. Alles wat daarna tot stand komt heeft eigenlijk niets met erfelijkheid te maken, maar is afhankelijk van uitwendige omstandigheden, die natuurlijk op den groei van het jonge individu kunnen inwerken. Bij de bevruchting is de aanleg van het nieuwe individu afgesloten, zaadcel en eicel hebben beide hun aandeel geleverd en de ontwikkeling gaat volgens vaste lijnen voort. De invloed van den vader is verder uitgesloten, die van de moeder zet zich voort, want door haar organisme kan de groei van het individu bevorderd of ook belemmerd worden. Toch is deze invloed beperkt, want iets nieuws aan de vrucht toevoegen kan zij niet, zij kan alleen het bestaande versterken of verzwakken.

Het is om deze redenen, dat M a r t i u s streng van elkander onderscheidt erfelijke en aangeboren eigenschappen.!) Erfelijk zijn al die eigenschappen, die direct bij de bevruchting van vaders- of van moederszijde op de kiem worden overgebracht en waarvan de zaadcel en de eicel als de dragers moeten worden beschouwd. Alle andere eigenschappen, die de vrucht gedurende de verdere ontwikkeling verkrijgt en waarmede het kind bij de geboorte ter wereld komt, moeten als aangeboren beschouwd worden.

Bij de erfelijkheid heeft men dus te rekenen met den aard der kiemcellen, die van vaders-en van moederszijde af komstig zijn en het komt er op aan welke eigenschappen deze op de vrucht zullen overdragen. De vraag of de eigenschappen, die de ouders gedurende hun leven hebben verkregen, daarbij een zekere rol spelen en ook door de kinderen worden geërfd, is lang het onderwerp geweest van grooten strijd, die nog niet geëindigd is. Eenerzijds staat Lamarck met zijn volgelingen, die meenen, dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, terwijl anderzijds Weismann en zijn school het tegenovergestelde beweren en meenen, dat verkregen eigenschappen niet erfelijk zijn.

Er zijn allerlei ervaringen, die pleiten tegen de erfelijkheid van verkregen eigenschappen. De besnijdenis wordt reeds zoo vele eeuwen door de Joden toegepast en toch verneemt men niet, dat zij minder noodzakelijk is dan vroeger De Chineesche meisjes moeten nog altijd dezelfde kunstbewer-

') F. M a r t i u s. Krankheitsanlage und Vererbung, Leipzig 1905 bladz. 15.

Sluiten