Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus ook door den bloedsomloop, de lymphwegen enz. met het overige gedeelte van het lichaam in verbinding staan.

De beschouwing, dat bij verkregen eigenschappen de kiemcellen worden vrijgelaten, stuit dus in de practijk op groote bezwaren, want hoe zal men ooit kunnen bewijzen, dat de kiem niet direct of indirect wordt getroffen?

Kunnen uitwendige omstandigheden, die op de ouders hebben ingewerkt en zekere veranderingen hebben teweeggebracht, nog invloed uitoefenen op de nakomelingen? Het antwoord op deze vraag hangt nauw samen met het tijdstip waarop deze veranderingen tot stand gekomen zijn. Had het kiemplasma van de ouders zich toen nog niet ontwikkeld, dan is het waarschijnlijk, dat zij wel degelijk invloed uitoefenen en overgedragen worden. Komt de invloed echter later tot stand, dan was het kiemplasma van de ouders reeds tot ontwikkeling gekomen en kan men moeilijk aannemen dat de veranderingen nog op de kinderen zullen overgebracht worden.

Het vraagstuk van de erfelijkheid van verkregen eigenschappen is dus nog lang niet opgelost, maar in de practijk is men toch geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden. Men moet echter bij sommige ziekten onderscheid maken tusschen dispositie en erfelijkheid. ') Er zijn b.v. tal van personen, die van huis uit minder weerstandsvermogen hebben tegen enkele ziekten. Er moeten dus in de kiem bepaalde determinanten aanwezig geweest zijn, die bij anderen ontbreken. In zulke gevallen kan men ook van erfelijkheid spreken, want reeds bij den eersten aanleg van de kiem moet zulk een dispositie gevormd worden, hoewel de ziekte zelf niet geërfd wordt.

* * *

Zooals reeds werd medegedeeld, meent men dat de determinanten, ook wel genen genoemd, als de dragers van de erfelijke eigenschappen moeten worden beschouwd. Wanneer men bedenkt dat de zaadcel bij den mensch niet grooter is dan 0.05 m.M. en de eicel eene grootte heeft van 0.17 m.M. en men neemt daarbij nog in aanmerking de talloos vele

'). Zie Dr. A. A. Hymans van den Bergh. Over het' gestel. Groningen 1918.

Sluiten