Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenschappen, die moeten worden overgedragen, dan kan men zich eenigermate voorstellen, dat deze genen toch al bijzonder kleine afmetingen moeten hebben. Voor de vrucht is het nu van het grootste belang, hoe de genen zich onderling combineeren. Wanneer men b.v. aanneemt dat bij den mensch 100 verschillende eigenschappen voorkomen, die zich op 10000 verschillende wijzen kunnen vereenigen, dan heeft men eenige voorstelling van de oneindige verscheidenheid, die zich laat bedenken en die natuurlijk in de werkelijkheid nog veel en veel grooter is, omdat het aantal eigenschappen van den mensch legio is.

Het bestek van dit artikel laat niet toe uit te weiden over al de hoogst belangrijke onderzoekingen, die in den laatsten tijd op het gebied der erfelijkheid zijn verricht. ') Wij wenschen ons alleen te bepalen tot de proeven van Men del, die in de tweede helft der voorgaande eeuw in den tuin van het Augustijner klooster te Brunn zich bezig hield met het zaaien van erwten. Hij kruiste stelselmatig twee variëteiten van dezelfde plant en vestigde daarbij zijn aandacht op één bepaald kenmerk, waarin deze planten van elkander verschilden, b.v. de kleur van de zaden of de bloemen, den vorm van de stengels, en kwam daarbij tot zeer merkwaardige resultaten. Langen tijd bleven zijne onderzoekingen onopgemerkt en eerst later hebben Hugo de Vries en anderen de aandacht daarop gevestigd. Het blijkt thans, dat de proeven van Men del den grondslag hebben gelegd tot een wetenschappelijke studie der erfelijkheid, die hoe langer hoe meer steun vindt in nieuwere onderzoekingen. Het is niet gemakkelijk in het kort een overzicht te geven van de door hem verkregen resultaten, maar toch wil ik trachten duidelijk te maken, welke regels door hem zijn gevonden.

Mendel bepaalde zich aanvankelijk tot het onderzoek van één bepaalde eigenschap. Hij nam groene en gele erwten en onderzocht welke kleur de erwten hebben, die door kruising Ontstaan. Nam hij alleen groene of alleen gele erwten, dan kreeg hij steeds öf groene öf gele erwten. Het merkwaardige was nu, dat hij bij kruising alleen gele erwten

') Prof. L. Bouman. Erfelijkheidsproblemen. Psych. enNeur. Bladen 1911. Dr. P. J. Waardenburgh. Erfelijkheid en verwante vragen. Synthese III. 6. Haarlem 1917. F. A. Steensma. Wetten der erfelijkheid. Amsterdam.

Sluiten