Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die groote overeenkomst vertoonen met hetgeen in de chemie wordt aangetroffen.

Het zal echter nog wel geruimen tijd duren eer de wetenschap dit punt bereikt heeft, want men moet niet uit het oog verliezen, dat de erfelijkheid bij den mensch een zeer gecompliceerd karakter draagt. Een algemeene regel is immers, dat de kinderen uit één gezin nooit onderling volkomen gelijk zijn en evenmin precies overeenkomen met hunne -ouders. ') Dit is wel het beste bewijs, dat geen van de menschelijke eigenschappen als soortzuiver mag worden beschouwd, want dan zou er van geen ongelijkheid sprake kunnen zijn. Men heeft dus altijd met bastaarden te doen en daarom moet de ervaring leeren, wat de gevolgen eener kruising zullen zijn en nooit zal men dit met eenige zekerheid vooruit kunnen zeggen, hoogstens kan men van een zekere waarschijnlijkheid spreken. Daarenboven moet men ook rekening houden met domineerende en recessieve kenmerken, want deze hebben natuurlijk een zeer verschillenden invloed op de nakomelingen. Door de studie van een bepaald geslacht kan men er soms wel in slagen enkele gegevens te vinden, maar dit is toch slechts een uitzondering. Meestal moet men telkens opnieuw onderzoeken, welke waarde aan zekere eigenschap moet worden toegeschreven en in het bijzonder of zij domineerend of recessief is. En wat de moeilijkheden nog grooter maakt, is, dat men bij den mensch met zulke kleine getallen te doen heeft, die meestal nog kunstmatig klein gehouden worden.

* *

*

In den laatsten tijd heeft zich onder den naam eugenese een nieuwe wetenschap ontwikkeld, die zich ten doel stelt de verbetering van het menschelijk ras door zekere keuze bij de voortplanting. Volgens Galton handelt de eugenese over alle invloeden, waardoor de aangeboren hoedanigheden van het menschelijk geslacht kunnen worden verbeterd. Een veefokker gelooft, dat blijvende verbetering van zijn veestapel alleen te verkrijgen is door het beste bloed uit te kiezen, en dit beginsel moet ook bij den mensch worden toegepast. Het

') J. P. Lotsy. De geschiedenis en de huidige stand van het erfelijkheidsvraagstuk in De toekomst der Maatschappij.

Sluiten