Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nakomelingen zullen hebben om daarnaar de proeven in te richten. De paardenfokker doet immers in de stoeterij ook een bepaalde keuze uit hengsten en merries met het oog op de eigenschappen, die hij wil aankweeken.

Deze beschouwing houdt echter weinig rekening met de menschelijke natuur, waarin de geslachtsdrift zeker geen geringe rol speelt, en het is er dan nog ver van daan, dat de sexueele factor als een verstandelijk probleem kan worden opgevat. Niet ten onrechte staan de huwelijken, die uit verstandelijke overwegingen worden gesloten, over het algemeen in geen besten reuk. Prof. Bolk heeft nog onlangs er op gewezen, dat er een antagonisme bestaat tusschen de psyche en het soma, in dien zin dat de psychisch hoogstwaardigen zich weinig of niet voortplanten. ') De allengs in alle rangen der maatschappij meer en meer doordringende intellectualiseering houdt volgens Wilcox verband met het afnemen van het aantal geboorten in alle beschaafde landen der wereld. Een trits der grootste denkers en geniaalste kunstenaars, die de menschheid ooit heeft voortgebracht, ware hero├źn der cultuur, zijn ongehuwd gebleven. Als men dit bedenkt, dan ziet het er met de voortplanting niet zoo gunstig uit, wanneer zij door het verstand moet worden geleid. *) Men kan zich ook moeilijk voorstellen, dat een jongeling of jongedochter bij het overwegen van een huwelijk het eerst denkt over mogelijke nakomelingen en hunne gezondheid.

Prof. Heymans is in dit opzicht niet zoo pessimistisch en meent dat de tijd zal komen, waarin de menschheid over de middelen zal beschikken en de verplichting zal erkennen om zelve haar ontwikkeling ter hand te nemen.8) Hij stelt zich voor dat reeds de instictieve aantrekking, die den natuurlijken grondslag voor de huwelijksvereeniging vormt, den terugslag zal ondervinden van de verscherping van den psychologischen blik. Hij vraagt of onze nakomelingen niet in staat zullen zijn op grond van enkele gegevens een karakter veel juister en veel vollediger te doorzien dan wij en of niet

') Prof. Dr. L. Bolk. Hersenen en Cultuur, Amsterdam 1918, bladz. 13.

z) Zie ook R. Casimir. Geestelijke constitutie van den mensch in De toekomst van de Maatschappij, Amsterdam.

3) Dr. G. Heymans. De toekomstige eeuw der psychologie, Groningen 1909, bladz. 23.

Sluiten