Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoekingen begonnen door Heymans en Wiersma, en het komt ons voor, dat het zeer wenschelijk is dergelijke studiën uit te breiden, om na te gaan of wellicht ook in het duistere gebied der erfelijkheid van geestelijke anomalieën eenige regelmaat te ontdekken is. Voor ons land zijn dergelijke onderzoekingen daarom zeer aan te bevelen, omdat het niet zoo moeilijk is alles aan te geven, wat men omtrent een bepaalde familie wenscht te weten. De bevolking is hier betrekkelijk zoo klein en de afstanden zijn zoo gering, dat wij onderling elkander veel beter kennen dan in andere landen het geval is.

*

Wanneer men de erfelijkheid wenscht toe te passen ten einde rasverbetering te krijgen, kan dus op grond van het voorafgaande de kans van slagen niet groot zijn. Toch wordt het geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk voor dit doel den laatsten tijd zeer aanbevolen en maakt men hiervoor allerwege propaganda. l) Eigenlijk zou men moeten spreken van een onderzoek reeds vóór de verloving en zou dit onderzoek telkens herhaald moeten worden met het oog op de menigvuldige menschelijke zwakheden, terwijl ook in het huwelijk om dezelfde reden een hernieuwd onderzoek soms niet overbodig zou zijn.

Wat de invoering van zulk een onderzoek aangaat zijn er niet weinig practische bezwaren, die het nut van zulk een ingrijpenden maatregel zeer in de waagschaal zouden stellen, als die van overheidswege werd ingevoerd. Onze wetenschappelijke kennis omtrent de erfelijkheid is werkelijk nog niet van dien aard, dat wij in staat zijn in alle gevallen een deugdelijk, scherp omlijnd advies te geven, maar meestal zal het nog een raden en gissen blijven. Er bestaat dan ook absoluut geen waarborg, dat de deskundigen het onderling altijd eens zullen zijn, het gevaar is zelfs zeer groot, dat de een zal aanraden, wat de andere afkeurt. Ook moet men niet vergeten, dat het vertrouwen in de medische wetenschap niet onbeperkt is, want het gebeurt nog niet altijd, dat de prognose door den medicus gestelt door de practijk

') Geneeskundig Onderzoek voor het huwelijk. Pro J. J. Ber denis van Berlekom. Contra Dr. Ch. Bles. Baarn 1914.

Sluiten