Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geslachtsziekten alleen kunnen worden bestreden door te leven naar het zevende gebod en te bedenken, dat alle overspel niet alleen met de daad, maar ook met woorden en gedachten in Gods Woord uitdrukkelijk verboden zijn.

Bij de tuberculose ontstaat door de erfelijkheid niet meer dan een zekere praedispositie, die zich meestal alleen ontwikkelt bij ongunstige uitwendige omstandigheden. De ziekte is zoo algemeen verspreid, dat slechts weinig geslachten er geheel aan ontkomen. Geneeskundig onderzoek zal niet veel zekerheid kunnen geven omtrent de eventueele kinderen uit een bepaald huwelijk; hoogstens kan men met meer of minder waarschijnlijkheid iets gissen. Men heeft toch te rekenen met factoren van vaders- en moederszijde, die zich volgens Mendel op verschillende wijze kunnen combineeren. Of het huwelijk met het oog op de beide echtgenooten zelve kan worden aanbevolen, is natuurlijk een andere zaak, die voor elk geval afzonderlijk beslist moet worden. Veel is afhankelijk van de vraag of men ook de noodige prophylactische maatregelen zal kunnen in acht nemen.

Wat het alcoholisme betreft, daarvoor zal in den regel niet dikwijls een geneeskundig advies gevraagd worden, en als het een enkele maal geschiedt, zal het evenals alle andere waarschuwingen wel in den wind worden geslagen. En toch is de ellende van den drank zoo ontzettend, dat reeds menig huisgezin er geheel door werd te gronde gericht, de vrouwen ongelukkig werden en de kinderen minderwaardig. Ook hier komt het er op aan, den strijd tegen het alcoholisme zelve aan te binden en met alle mogelijke middelen het drankmisbruik tegen te gaan. ')

Wanneer men dit alles nagaat, dan blijkt, dat ■ van een geneeskundig onderzoek voor het huwelijk niet veel resultaat kan verwacht worden met het dog op mogelijke rasverbetering, omdat daarvoor veel te weinig bekend is omtrent de regelen der erfelijkheid. Toch kan, althans bij de bedoelde volksziekten, een onderzoek dit resultaat hebben, dat het menschelijk ras niet verder achteruit gaat, terwijl ook verbetering van de hygiënische toestanden in deze richting zeer veel kan bijdragen.

') Rijk Kramer. Calvinisme, Geheelonthouding. Neo-mal thusianisme. Leiden 1904.

Sluiten