Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommigen meenen, dat de hygiëne de rasverbetering tegengaat, omdat zij de oorzaak is, dat vele zwakken en minderwaardigen, die anders onherroepelijk te gronde' gaan, kunstmatig door haar in het leven gehouden worden. Deze planten zich op hunne beurt weder voort en hunne kinderen kosten dan ook niet weinig zorg en moeite om te blijven bestaan. Gruber heeft er echter op gewezen, dat dit bezwaar slechts schijnbaar is, want het blijkt, dat bij tal van ziekten en inzonderheid bi) vele infectieziekten vaak niet de zwakken, maar juist de sterken worden aangetast en bezwijken. ]) Heeft de laatste griep-epidemie daarvan niet weer de droevige bewijzen geleverd en nog wel in een vorm, die voor geen tegenspraak vatbaar is? En bovendien bestaat in den regel slechts zwakte in één bepaald opzicht, terwijl dit met vele andere eigenschappen niet het geval is. De hygiëne moet daarom een gunstigen invloed uitoefenen, want zij bepaalt zich niet tot eene enkele functie, maar tot de geheele organisatie.

Ten slotte rest nog de vraag ter bespreking, of men dan geen beperkende bepalingen in het leven moet roepen voor zoovele minderwaardigen, die zich thans naar willekeur kunnen voortplanten en daardoor de verbetering van het menschelijk ras tegengaan.3) In enkele staten van NoordAmerika heeft men met deze personen korte metten gemaakt en eenvoudig bij de wet bepaald, dat in sommige gevallen hun langs chirurgischen weg de mogelijkheid tot voortplanting wordt ontnomen. Dit is zeker een afdoend middel, maar in de practijk stuit het op zoo groote moeilijkheden en ethische bezwaren, dat het niet meer toegepast wordt.

Een andere oplossing is, dat men dergelijke personen van hunne vrijheid berooft en in een inrichting doet verplegen, waar zij niet in de gelegenheid zijn zich voort te planten. Deze weg is natuurlijk veel eenvoudiger, maar in de practijk staat men altijd voor de moeilijkheid, waar de grens is voor de toepassing. Met idioten en krankzinnigen is het meestal gemakkelijk genoeg, maar ook daar komt men niet zelden voor de vraag of vrijheidsberooving wel noodzakelijk is.

') Max Gruber. Führt die Hygiëne zur Entartung der Rasse. Stuttgart 1904, bladz. 26.

2) C. B. Davenport 1. c. bladz. 255 enz. Dr. H. Bavinck. 1. c. bladz. 29.

Sluiten