Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan de wanverhouding tusschen het aantal kinderen en de grootte der inkomsten soms zeer bedenkelijk worden, maar dit wijst er alleen op, dat de sociale omstandigheden moeten veranderen en niet dat het gezin te groot is. J)

Ten onrechte stelt men het soms voor, dat door het neo-malthusianisme de natuurlijke teeltkeus zou worden bevorderd, omdat dan alleen de meest geschikten ter wereld komen. Dit stelsel kan geen factor zijn, waardoor rasverbetering tot stand kan komen.

* * *

Van veel meer belang dan de ontwikkeling van het lichaam is die van den geest. Want wat baat het den mensch al heeft hij een gezond lichaam indien zijn bewustzijnsverschijnselen niet ten volle zijn ontwikkeld ? En dan moet worden erkend, dat omtrent de erfelijkheid van geestelijke eigenschappen nog veel minder bekend is dan omtrent de lichamelijke. Dat een familie in enkele generaties verschillende hoog staande mannen heeft geleverd zegt nog niet veel, want dit kan voor een groot deel afhankelijk zijn van uitwendige omstandigheden, zooals opvoeding en onderwijs. Als regel blijkt, dat middelmatige menschen ook middelmatige kinderen hebben en al is het dat de geest zich soms gedurende enkele generaties tot een bijzondere hoogte ontwikkelt, dan is dit toch slechts van voorbijgaanden aard en maakt het spoedig weer plaats voor het middelmatige.

Over de psychische erfelijkheid zijn zeer belangrijke onderzoekingen gedaan- door Heymans en Wiersma die daarvoor een uitgebreide enquĂȘte hebben ingesteld door een formulier met allerlei vragen omtrent karakter-eigenschappen te zenden aan alle medici hier te lande. Zij ontvingen daarop antwoorden, die betrekking hebben op 437 families samen omvattende 2415 personen, waarvan 1541 kinderen. De resultaten van dit onderzoek zijn in procenten berekend en gaven wel aanleiding tot enkele conclusies, maar toch zullen zij nog verder uitgebreid moeten worden eer men van positive gegevens zal kunnen spreken.2)

') S. R. Steinmetz. Engenese als ideaal en wetenschap in De toekomst der Maatschappij.

2) Heymans en Wiersma. Beitrage zur speziellen Psychologie auf Grund einer Massen-untersuchung.

Sluiten