Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer men dit bedenkt, heeft de Christen ook wel degelijk een bijzondere roeping ten opzichte van zijn eigen gezondheid en mag hij deze niet noodeloos in gevaar brengen. Dit moet zich in het bijzonder openbaren in bet huwelijk, dat werd ingesteld als een wapen tegen alle onreinheid en booze lusten. De echtgenooten moeten er rekening mede houden, dat het huwelijk ook ten doel heeft de vermenigvuldiging van het menschelijk geslacht en wanneer er omstandigheden in het spel zijn, die in dit opzicht schadelijk kunnen werken, dan is het hun plicht daaromtrent deskundig advies in te winnen. Zij moeten echter zelf de beslissing in handen houden; want ten slotte zijn zij zelf verantwoordelijk, maar zij behooren ten volle verzekerd te zijn, dat zij Gods zegen mogen afbidden over hun besluit. Zulk onderzoek is dus beslist noodzakelijk, wanneer er sprake is van ziekten, waardoor een der echtgenooten de andere zou kunnen besmetten of waarvan de kinderen den schadelijken invloed zouden kunnen ondergaan. Overigens worde ieder vrijgelaten of hij zulk een onderzoek wenscht in te stellen al dan niet, maar men meene niet, daardoor iets te kunnen bijdragen tot rasverbetering, hoogstens kan men vermindering voorkomen en dan nog alleen op lichamelijk gebied.

Uit den aard der zaak hebben de ouders de roeping voor hunne kinderen te zorgen en moeten zij alles doen wat deze voor hun levensonderhoud noodig hebben. Het is dus hun plicht al die hygiƫnische voorschriften toe te passen, die de wetenschap leert en die dienen om het kind lichamelijk en geestelijk te sterken, zoodat het beter bestand is tegen schadelijke invloeden, waaraan het later wordt blootgesteld. Door een zorgvuldige opvoeding en degelijk onderwijs moet het kind voorbereid worden voor zijn tijdelijk bestaan zoowel als voor zijn eeuwige bestemming.

Deze korte wenken mogen voldoende zijn om te doen zien, dat ook voor ons de verbetering van het menschelijk ras niet onverschillig is, maar toch achten wij dit alleen tot op zekere hoogte mogelijk op physisch terrein. En dit blijft toch altijd min of meer ondergeschikt, want de geschiedenis heeft voldoende geleerd, dat vele groote mannen altijd te strijden hebben gehad met een zwak lichaam.

Het is lang niet onverschillig welke beschouwing men heeft omtrent de verhouding tusschen lichaam en ziel en dan is een gezond lichaam wel van groote beteekenis, maar verre

Sluiten