Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEILIGE SCHRIFT EN DE VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAP

DOOR

Dr. G. CH. AALDERS.

Van de beide termen waaruit de titel van deze brochure bestaat behoeft de eerste voor onze lezers wel geen nadere toelichting. De Heilige Schrift, gevormd door de Kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, is het Woord Gods, voor welks gezag wij in ons denken en handelen ons steeds ootmoedig wenschen te buigen. De andere term daarentegen eischt zeker nadere verklaring. Wat heeft men onder Vergelijkende Godsdienstwetenschap te verstaan ? Godsdienstwetenschap of wetenschap van den godsdienst, ook wel aangeduid als godsdienstgeschiedenis, is die wetenschap welke zich bezig houdt met het opsporen en beschrijven van de godsdienstverschijnselen die zich bij de onderscheidene volken der wereld zoo in het verleden als in het heden laten opmerken. En wanneer nu aan deze wetenschap buitendien het praedicaat „vergelijkend" wordt toegekend is dit wijl ze met het naspeuren en registreeren der verschijnselen niet volstaat, maar deze ook onderling vergelijkt en in samenhang tracht te verstaan.

Welke aanraking heeft echter deze Vergelijkende Godsdienstwetenschap met de H. Schrift» en wat brengt er ons toe die beide in den. titel onzer brochure saam te voegen ? Bij de beoefenaren der Vergelijkende Godsdienstwetenschap is het gewoonte ook de H. Schrift te trekken binnen den kring van hunne onderzoekingen, en dat niet om deze te gebruiken als maatstaf, als norm, ten einde daarnaar de religieuze levensuitingen der volken te beoordeelen; maar om ook de gegevens der H. Schrift als op eene lijn staande met die religieuze levensuitingen der volken daarmede te vergelijken en daarmede in verband te brengen. Zij meenen dat

S. en p. a. 2 3_4

Sluiten