Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het wetenschappelijk ongeoorloofd is eene principieele onderscheiding te maken tusschen datgene wat de Schrift biedt en wat ons uit het leven der volken als uiting van religie tegenkomt. Het behoeft geen breed betoog dat deze opvatting op ernstige wijze aan het openbaringskarakter der H. Schrift te • kort doet. Indien de gegevens die zij ons biedt principieel gelijkwaardig worden gerekend met de uitingen van het godsdienstig leven der volken kan haar Goddelijk gezag niet worden gehandhaafd. En praktisch is er de Vergelijkende Godsdienstwetenschap dan ook op uit geweest dat Goddelijk gezag der Schrift hoe langer hoe meer te niet te doen door voor nagenoeg alles wat zij ons als Goddelijke inzettingen en Goddelijke openbaringen doet kennen en eerbiedigen gelijke en overeenkomstige verschijnselen uit het leven der volken naar voren te brengen. De verhalen aangaande schepping, val en zondvloed; de berichten omtrent aartsvaders en richters; het optreden van Mozes als van God geïnspireerd wetgever en de door hem aan Israël van Godswege gegeven instellingen en wetten, zelfs de tien geboden zoogoed als de eigen Verbondsnaam waarmede God zich aan Zijn volk heeft bekend gemaakt; de profeten en de psalmen; ja de hoogste verborgenheden der Goddelijke openbaring, de prediking van den eenigen waarachtigen God, en van Jezus Christus dien Hij gezonden heeft, alsmede de heilsweg voor zondaren; het is alles op gelijke of overeenkomstige wijze in het religieuze leven der volken terug te vinden. Hoe zou men dan nog langer van eene bizondere openbaring in de Schrift kunnen spreken? Heeft niet de Vergelijkende Godsdienstwetenschap met overstelpend feitenmateriaal de onhoudbaarheid daarvan aangetoond ?

Onze lezers zullen den ernst gevoelen van het vraagstuk dat door het optreden der Vergelijkende Godsdienstwetenschap is aan de orde gesteld. Het gezag der Schrift wordt hierdoor in zijn hartader aangetast. Ja wij aarzelen niet het gevaar dat van de zijde der Vergelijkende Godsdienstwetenschap dreigt nog veel ernstiger te noemen dan dat van de litterarische Schriftkritiek. Want wel wordt ook door het ontleedmes dezer laatste het lichaam der Schrift schier hopeloos in stukken gesneden, maar de Vergelijkende Godsdienstwetenschap zoekt rechtstreeks het openbaringskarakter van den Schrift-inhoud te weerspreken. Het is nu onze taak deze weten-

Sluiten