Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van onderzoek. In de religie, althans in hare hoogere uitingen, ligt altoos de neiging om zichzelf als waar te stellen tegenover anderen, valschen, godsdienst. Dit geldt van het Mohammedanisme niet minder dan van de religie welke geopenbaard is in de Schrift. Het zijn alleen de lagere godsdienstvormen van Animisme en Polytheïsme of veelgodendom, die ook de realiteit van andere goden en daarmee de betrekkelijke waarde van andere godsdiensten kunnen erkennen. Door nu echter alle godsdienstverschijnselen als principieel gelijk te behandelen wordt deze wezenstrek in de religie miskend en door een reeds van te voren geveld oordeel aan het te onderzoeken object onrecht aangedaan. Als de Vergelijkende Godsdienstwetenschap alle uitingen van religie, om het even of zij aan de H. Schrift ontleend zijn dan wel uit het leven der volken genomen, gelijkelijk behandelen wil, dan moge zij meenen een onbevooroordeeld, hoog-wetenschappelijk standpunt in te nemen, maar metterdaad heeft zij reeds partij gekozen, en zich door een zeer bepaald vóór-oordeel laten leiden. En dat het vóóroordeel van hare beoefenaren op zichzelf ook maar iets meer wetenschappelijk zou wezen dan het vóór-oordeel van degenen die de gegevens der H. Schrift als gegrond op Goddelijke openbaring verre boven de religieuze uitingen der volkenwereld stejlen, zal zeker bezwaarlijk zijn te bewijzen.

Alsnu komende tot het onderzoek van het door de Vergelijkende Godsdienstwetenschap aangevoerde feitenmateriaal, willen wij er op wijzen dat hier twee onderscheiden kwestiën wel uit elkander te houden zijn, ten eerste of er inderdaad gelijkheid of althans overeenkomstigheid bestaat, en ten tweede, indien en in zooverre als er van parallelie gesproken kan worden, of deze dan met de erkenning van de Goddelijke openbaring in strijd komt. Deze beide vragen, die logisch wel onderscheiden moeten worden, kunnen echter praktisch bij de behandeling van het ter sprake komende materiaal niet worden gescheiden, weshalve we ze niet elk afzonderlijk aan de orde stellen, doch telkenmale naar gelang van de behoefte bespreken zullen.

Eene geheel volledige behandeling van al het in aanmerking komende materiaal is binnen het bestek van dit vlugschrift volstrekt onmogelijk. Daartoe zou de omvang van een lijvig boekwerk noodzakelijk zijn. Wij willen ons hier beperken

Sluiten