Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In aansluiting aan het gezegde willen wij tevens handelen van den Mozaïschen cultus of eeredienst. Van verschillende zijden is er op gewezen dat onderscheidene ceremoniën welke in dezen eeredienst gebruikelijk zijn ook bij andere volken voorkomen, bij de Egyptenaren b.v. de linnen priesterkleeding, de heiliging der Nazireërs, de aanbieding der eerstelingen, bij de Arabieren voorschriften omtrent rein en onrein, bij de Babyloniërs. het feest van de nieuwe maan, de toonbrooden en de hoogepriesterlijke efod. Met name heeft men de gelijkheid van Israëlietische cultusgebruiken met die der Kanaanieten willen aantoonen; de Israëlieten zouden bij hunne komst in Kanaan heel wat aan den eeredienst der Kanaanieten hebben ontleend. Nu is bij de bespreking van dit punt zuivere onderscheiding allereerste eisch. Dat, om maar iets te noemen, de Israëlieten herhaaldelijk elementen uit den Kanaanietischen cultus hebben overgenomen, is iets wat ons in de H. Schrift zelf keer op keer wordt bevestigd; maar, dit wordt óns steeds geteekend als een afval van den zuiveren eeredienst van Israël's God. De dienst der hoogten, het offeren onder groene boomen, de vereering van den heiligen paal („het bosch" zooals onze Statenvertaling heeft) en dergelijke meer zijn zonder twijfel aan de Kanaanieten ontleend, maar worden dan ook door de ware aanbidders des Heeren als onwettig en ongeoorloofd bestreden. Men dient dus wel onderscheid te maken tusschen den wettigen, van God verordineerden eeredienst endenonwettigen, waartoe de zondige begeerte van het volk telkens weder neigde. Zoo in dien onwettigen eeredienst elementen gevonden worden die in den cultus van andere volken ook voorkomen, heeft dit feit met het vraagstuk dat ons in deze brochure bezig houdt niets te maken. Anders staat het indien zulke elementen worden aangetroffen in de ceremoniën die behooren tot den wettigen eeredienst. Maar ook dan dient weder wel onderscheiden te worden tusschen de uiterlijke ceremoniën op zich zelve, en de bedoeling die daarbij voorzit of de zin die daaraan wordt gehecht. Het is zeer goed mogelijk dat bij verschillende volken volkomen gelijke godsdienstige gebruiken voorkomen, aan welke echter zeer uiteenloopende denkbeelden ten grondslag liggen. We willen daartoe wijzen op een zoo algemeen voorkomende cultusvorm als het offer. Bij alle volken ter wereld vinden we de gewoonte om aan de goden offers te brengen. Zeer verschillend

Sluiten