Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet elk op zichzelf moeten beschouwd worden; maar wil men waarlijk ernst maken met de vergelijking van de geopenbaarde religie der H. Schrift en de religies der overige volken, dan dient de cultus van Israël in zijn geheel tegenover de eerediensten der andere in aanmerking komende natiën te worden gesteld; en als men dan acht geeft op het hooge karakter waardoor zich de Mozaïsche cultus onderscheidt, en op de jammerlijke verlaging van den eeredienst die men door de verbinding met religieuze prostitutie, tooverij en waarzegging overal elders aantreft, dan behoeft het geen betoog dat de bestrijding van den Goddelijken oorsprong van Israël's eeredienst door een beroep op enkele overeenkomstige of verwante verschijnselen bij andere volken nog allerminst die overtuigingskracht bezit, welke velen daaraan willen toekennen.

Over den heiligen Verbondsnaam Gods, die in het Hebreeuwsch door de vier medeklinkers Jhvh wordt aangeduid en door ons in afsluiting aan een, zeker onjuiste, uitspraak der Joden als Jehovah wordt gespeld, kunnen wij kort zijn. Men heeft dezen naam willen afleiden van een geheimzinnigen Griekschen godsnaam Jao die in verschillende mysteriën en toovergebruiken eene rol speelt, maar het is vroeger reeds op afdoende wijze door een gezaghebbend Duitsch geleerde bewezen, dat omgekeerd deze naam aan bekendheid met den naam Jhvh te danken is. Een soortgelijk geval is het met den naam Ja-oe, die in een tweetal Noord-Syrische koningsnamen voorkomt. In de tijden van David en Salomo was het aanzien van Jhvh, den God Israël's, zoozeer onder de omwonende volken gestegen, dat sommigen op hunne heidensche wijze tot vereering van dezen machtigen God kwamen. Een bekend Egyptoloog meende den naam in Egypte te hebben ontdekt, doch zijne opvatting heeft bij niemand bijval gevonden. Van meer beteekenis was het dat men in Babel op kleitafeltjes uit den tijd van Chammoerapi persoonsnamen had gevonden waarin de naam Jhvh scheen voor te komen. Langen tijd is er een ernstige strijd over gevoerd of dat inderdaad het geval was, maar tegenwoordig is deze wel definitief in dien zin beslist dat er aan den naam Jhvh niet te denken valt.

Wanneer wij ons thans wenden tot het tijdvak der Richteren, dan is het de figuur van Simson, die onze bizondere aandacht vraagt. Reeds aan de kerkvaders was diens over-

Sluiten