Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van Herakles betreft, deze blijkt, wel beschouwd, toch lang niet zoo groot te wezen als men verwachten zou. Het is waar, èn Simson èn Herakles, munten beide uit door boven-menschelijke kracht, beide doen verschillende daden waarin die boven-menschelijke kracht uitkomt, zelfs wordt van beide gemeld dat zij een leeuw verslaan, beide eindelijk hebben ook verschillende liefdesavonturen en beider ondergang wordt veroorzaakt door eene vrouw. Maar tegenover deze punten van overeenkomst staan zoo vele en belangrijke verschillen, en ook de omstandigheden die zich rondom de overeenkomstigheden groepeeren zijn steeds zoo onderscheiden, dat we tot geen ander oordeel kunnen komen, dan dat in Herakles geen analogie van Simson is te zien. De trekken van gelijkheid zijn puur uitwendig en bijkomstig, tusschen beide bestaat wezenlijk het grootste verschil. Laat ons dit, om niet al te uitvoerig te worden, aan enkele punten illustreeren. Simson en Herakles verslaan beide een leeuw, de eerste echter doet dit alleen met zijn handen, de laatste bedient zich van een zwaren stok en een scherp mes. Daarnaast wordt onder de twaalf werken van Herakles nog genoemd het dooden van een anderen leeuw, den Nemeïschen, wiens huid zoo hard was dat ijzer noch staal die konden doorboren, en die daarom door Herakles wordt geworgd. Opmerking verdient dat dit dan ook het eenige werk is waarin tusschen beide helden eenige overeenkomst bestaat, in de overige hebben ze niets met elkander gemeen. Wel heeft men getracht het wegdragen van Gaza's poort of het breken der zuilen van den Dagontempel te vergelijken met een daad van Herakles, die op een van zijne verre tochten op de plaats waar Europa en Afrika het dichtst tot elkander naderen (de straat van Gibraltar) als een teeken dat hij daar geweest was twee rotsen zou hebben afgebroken en in zee zou hebben , neergezet (de zuilen van Herakles), maar men gevoelt terstond dat deze vergelijking niet op gaat. Eindelijk vinden beide, Simson en Herakles, door toedoen van een door hen beminde vrouw den dood, maar Simson wordt door zijne geliefde aan de Philistijnen verraden, Herakles echter sterft door het aantrekken van een door zijne vrouw hem gezonden feestgewaad, dat bestreken is met het vergiftigde bloed van den Centaur Nessos, hetgeen deze uit wraakzucht haar heeft geraden als een onfeilbaar middel

Sluiten