Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ingewanden (bizonder de lever) van geslachte offerdieren. Dit is toch heel iets anders dan de profetie in Israël. Zelfs de naam ziener, die op het eerste gezicht ons eene frappante overeenkomst zou doen vermoeden blijkt op niets anders te duiden dan het bezien van de lever van het offerdier. Anderen hebben daarom het oog gewend naar Egypte, waar weliswaar geen profetische personen zijn aan te wijzen, maar dan toch in de litteratuur een aantal profetische teksten voorkomen. Intusschen is 'het later door nader onderzoek alweder zeer onzeker geworden of de meeste van deze profetische teksten wel werkelijk profetieën zijn; met name van de oudste dezer teksten is dit op zeer erstige gronden betwijfeld. Van de jongere teksten dagteekenen echter de meeste eerst van na den aanvang onzer Christelijke jaartelling, wier bewijzende waarde voor het bestaan van oude Egyptische profetieën dus allicht niet buitengewoon hoog is aan te slaan. Bovendien schijnt het profetisch karakter dat aan deze teksten gegeven is een litterair thema te wezen en niet te berusten op historische werkelijkheid. Immers al deze teksten zijn ingekleed naar hetzelfde schema: de voorzeggingen worden öf aan een wijze öf ook wel aan een dier, een lam, in den mond gelegd; na het uitspreken daarvan zinkt de profeet dood neer, en wordt op last van den koning plechtig ter aarde besteld; de voorzeggingen zelve echter worden opgeteekend en aan de vergetelheid ontrukt. Met de meeste zekerheid echter meent men eene analogie van het optreden der profeten te kunnen aanwijzen in het Syrisch-Phoenicische gebied. Wij vinden immers ook in de H. Schrift zelf melding gemaakt van profeten van den Tyrischen Baal (1 Kon. 18 : 19—29). Nu is de beantwoording van de vraag of wij in deze Syrisch-Phoenicische profeten eene wezenlijke analogie van de profeten Israël's hebben te zien weder afhankelijk van het oordeel dat men zich omtrent het optreden van Israël's profeten zelf, en met name in den eersten tijd, gevormd heeft. De wijze van optreden der Syrische profeten wordt ons in 1 Kon. 18 : 26—28 geschilderd: zij springen, al maar door hetzelfde roepende, in rondedans om het altaar, tot zij in een staat van razernij geraken, waarbij zij zich met messen snijden en met priemen doorsteken, dat hun het bloed langs het lichaam vloeit. Ook in andere bronnen wordt ons gelijke beschrijving gegeven. Met name vernemen wij uit het reis-

Sluiten