Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhaal van een Egyptisch tempelbeambte in de 11e eeuw voor Chr. van het optreden van een dergelijken profeet in de stad Byblos, die bij het offeren in razernij geraakt en in dezen toestand eene profetie uitspreekt ten einde den koning gunstig te stemmen voor den Egyptenaar en zijne zending. Men zal toestemmen dat het beeld dezer razernij of ekstase, dat wij ook terugvinden bij de Siberische Sjamanen en de dansende derwisjen van het hedendaagsche Mohammedanisme,niet overeenstemt met den indruk dien wij van het optreden der Israëlietische profeten ontvangen. Men meent evenwel, dat dit slechts geldt voor de latere profeten; bij de oudste profeten zou deze razernij of ekstase op volkomen gelijke wijze te vinden geweest zijn. Het is niet mogelijk hier op deze kwestie in te gaan, Alleen willen we er dit van zeggen, dat de gronden waarop men zich beroept zeer luttel in aantal zijn, en dat daarbij veel meer op gissing en vermoeden dan op wezenlijk bewijs wordt gesteund. Als resultaat van onze bespreking der verschillende pogingen om eene analogie te vinden voor het optreden van Israël's profeten mogen we dus wel constateeren dat deze niet geslaagd kunnen heeten. Intusschen willen wij er aan toevoegen, dat, zelfs al ware dit wel het geval, daarmee nog geenszins de realiteit van de Godsopenbaring aan de profeten in verdenking wierd gebracht. Het liet zich zeer goed denken dat de personen, die God uit Israël verkoren had om door hen Zijne openbaring bekend te maken, toch in den vorm van hun optreden de grootste overeenkomst zouden vertoonen met de profeten van het heidendom.

Van veel meer gewicht is het dus voor ons een onderzoek in te stellen naar den inhoud der profetische verkondiging. Het is langen tijd gewoonte geweest juist in dien inhoud der profetische prediking vóór alles het eigene en bizondere van Israël's religie te erkennen. Ja men heeft daarin de missie van Israël onder de volken, een feit van overheerschende beteekenis voor de wereld-cultuur geprezen, ook in kringen waar men van eene Goddelijke openbaring aan de profeten niet weten wilde. In de laatste jaren is echter ook daarin verandering gekomen, en men heeft gemeend zelfs den geur van de edelste bloesems der profetie ook buiten Israël te hebben opgevangen, In een ander nummer van deze brochuren-reeks heeft Prof. Ridderbos dit aangewezen ten opzichte van de

Sluiten