Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen ons dus andermaal tot enkele hoofdpunten beperken.

Ten bewijze van een polytheïstischen achtergrond der Schrift heeft men er sedert lang op gewezen dat het Hebreeuwsche woord voor God, Elohim, een Meervoud is. Dat dit echter niet op eene meervoudigheid van goden doelt blijkt wel hieruit dat ook bij andere volken, die kennelijk polytheïsten zijn, dit Meervoud gebruikt wordt ook van één enkele hunner godheden. Het Meervoud is dan niet anders dan een z.g. intensief meervoud, dat dient om het door 't woord uitgedrukte begrip te versterken. Zulk een Meervoud is ook de bekende naam Behemoth, waarmee in de Schrift het nijlpaard wordt aangeduid, letterlijk „dieren", met den zin: een kolossaal dier. Men heeft hiertegen opgemerkt, dat dit wel geldt van die plaatsen waar de Meervoudsvorm Elohim met het werkwoord in het Enkelvoud verbonden wordt, doch dat er ook verschillende plaatsen zijn, waar het werkwoord een Meervoudsvorm heeft, of waar, zooals b.v. Gen. 1 : 26, op eene zoodanige wijze over God gesproken wordt dat we metterdaad aan een zeker polytheïsme moeten denken. We willen er echter op wijzen dat in Ex. 32 : 4 van het •gouden kalf ook zulk een meervoudigen werkwoordsvorm gebezigd wordt, hoewel het daar toch duidelijk om een Enkelvoud gaat. En wat Gen. 1 : 26 aangaat, willen we hier alleen herinneren aan Jes. 6 : 8, waar, gezien de scherpe bestrijding der profeten van het veelgodendom, aan een meervoudigheid. van goden toch zeker niet te denken is. Een tweede bewijs van het polytheïsme in de H. Schrift ziet men in de mededeeling dat „Gods zonen de dochteren der menschen aanzagen" (Gen. 6 : 2). Men beschouwt deze „zonen Cods" dan als heroën of halfgoden zooals ze in de mythologieën der volken herhaaldelijk voorkomen. Nu mag wel even hierop de nadruk vallen dat zulke heroën zelf als kinderen van een godheid en eene menschelijke moeder gedacht worden, zoodat, wilde men hier heidensche mythologie vinden, veeleer de mededeeling moest verwacht worden dat goden de dochteren der menschen aanzagen, en sommigen willen dan ook den tekst in dien geest veranderen, wat natuurlijk een ongeoorloofd ingrijpen is. Zonder ons verder diep te willen begeven in de velerlei verklaringen van deze plaats zij alleen in herinnering gebracht, dat als gevolg van de huwelijken der „zonen Gods" met de dochteren der

Sluiten