Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. aKS DE WERELD-OORLOG.

Het is dus het Kapitalisme dat de schuld draagt van dezen eersten Wereld-Oorlog. Het Kapitalisme der Wereld dat expansie zoekt.

De wording *van het geheele Kapitalisme is één Geschiedenis van Bloed en Moord. Van moord op concurrenten, op arbeiders, op eigen, óp vreemde volken.

Ontelbaar zijn de bladzijden der geschiedenis van het Moderne Kapitalisme, die druipen van bloed, sinds het zijn loop en ontwikkeling begon met den strijd der Portugeezen en Spanjaarden om de verovering en het bezit van Indië en Amerika, toen zich voortzette in den strijd der Spanjaarden en Hollanders, der Hollanders en Engelschen, der Engelschen en Franschen, op aldoor grooter schaal en om aldoor grooter macht, tot de Engelschen de wereldheerschappij over de zee veroverden door hun overwinning op Napoleon. Ontelbaar zijn de van bloed druipende bladzijden van den strijd op de vastelanden van Europa en Amerika om de kapitalistische macht.

Maar geen enkele van die bladzijden is zoo rood van bloed als die nu beschreven wordt.

De landen die aan dezen oorlog direkt of indirekt meedoen, hebben een oppervlakte van meer dan de helft van het land der aarde, en een bevolking van 900 millioen menschen.1) De legers die zij op de been kunnen en zullen brengen, tellen tientallen millioenen, en de dooden en gewonden en voor goed verzwakten zullen millioenen en millioenen zijn.

De aarde wordt gemest met lijken in een aantal zooals nog nimmer in een oorlog.

Daaraan is het Kapitalisme, zijn alleen de kapitalistische klassen schuld. Elke en allen.

Want dit alles wordt alleen gedaan: Om de winst van het Kapitaal.

Alle kapitalistische klassen willen met dezen Oorlog de uitbreiding van het Kapitalisme over de Aarde.

Om daaruit, en uit alle volken der aarde, die zij in hun loonarbeiders willen veranderen, nieuw grooter kapitaal te maken.

Het is de Winst voor de klasse die zij, die jammerlijke poppen in de handen der Wereld-Ontwikkeling, vertegenwoordigen, die de Keizers en Koningen roept tot hun gebral over het Vaderland dat roept, God die getuige is van den edelen wil der volken, de rechtvaardigheid der zaak, God die zal helpen en de overwinning geven. Jammerlijke poppen in de geschiedenis der Ontwikkeling der Menschheid, die, zelf nu groot en heerlijk (immers zij bereidt de Aarde nu tot het Socialisme voor), deze menschen dwingt zoo klein te zijn.

Het is de Winst voor de klasse, die de Bankiers en de Industrieelen en het Handels- en Transport-kapitaal en de Grondeigenaars roept om nu in de Parlementen .te besluiten, te doen besluiten tot den Oorlog.

Het is de Winst, de kleine lage winst, door onderwerping aan het Groot-Kapitaal gemaakt, die nu den Middenstand dwingt en den Boer en den Pachter, om, zij het ook angstig en bevreesd, met het GrootKapitaal in den Oorlog één te zijn.

') Deze cijfers zijn in den loop van den oorlog veel grooter geworden.

Sluiten