Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is de Winst, de. Gouden Winst, die de geheele Wetenschap en de geheele Kunst en den geheelen Godsdienst, dwingt om, met de kapitalistische klassen, hunne handen te bezoedelen aan het bloed van millioenen medemenschen.

Het is de Winst, de lage materieele Winst, die al deze klassen dwingt tot den grootsten, wijl meest omvattenden, leugen, en tot de hoogste, wijl het meest, het openlijkst, het duidelijkst met de waarheid der nu aan den dag liggende verhoudingen in strijd zijnde huichelarij, deze namelijk: dat zij, hun natie, dezen oorlog voeren om rechtvaardige redenen, — dat zij de edelste hoogste bedoelingen hebben: de Vrijheid der volken, — dat zij de Cultuur dienen. Dat hun Vaderland de draagster is van het Licht, de Menschlijkheid, de Beschaving.

Dit alles is leugen en huichelarij. Er moge uit den oorlog vooruitgang komen. Die is niet hun doel. Die komt niet door hun Wil. — Hun Wil, om hun Doel te berei'cen, is Bloed. Menschenbloed. Het bloed hunner Vijanden, Menschen als zij. — En hun eenig doel is Winst.

Kapitaalwinst. Meerwaarde. Uit zwakke volken en Arbeiders geperst.

De vuile lage winst, en niet de Cultuur.

En het is ten slotte die Winst, waarom en waarmee zij het Proletariaat meesleuren in dezen oorlog. -

De arbeidersvrouw wier man, zoon of bruigom valt in Frankrijk, Vlaanderen of Polen, moge nu denken: Mijn jongen, mijn man ligt daar, omdat hij moest vechten voor de winst uit den Congo, uit China, uit Klein-Azië.

De arbeider moge zich zeggen: wij zijn gedwongen tot den o jrlog, millioenen van ons worden gedood om de winst van het Kapitaal alleen. Onze klasse zal er geen winst, zij zal er alleen nog grootere ellende en slavernij van oogsten.

In dat licht, in dat licht alleen, moeten de Keizers en Koningen, de Ministers en Parlementsleden, - Bankiers en Industrieelen, — in dat licht, in dat licht alleen, de Professoren, de Geestelijken en de Kunstenaars die dezen oorlog verdedigen, worden gezien.

Vele sociaal-demokraten, vooral in Duitschland, spreken van den waanzin van de oorlogstoerustingen, het Imperialisme.

Maar het is allerminst waanzin van de kapitalisten, als elk kapitalistisch land koloniën wil hebben, en monopolistisch bezit van wereldgebied, en als elk land zich daarom zoo sterk mogelijk wapent en milliarden voor die wapening uitgeeft. Het is een gebrek aan beter argumenten, als men van waanzin spreekt.

Want ernorme winsten stroomen uit dat gebied, als het rijk is, af op het moederland. Als Duitschland een deel van China of Nederlandsch Indië voor zich wist te krijgen als uitbuitingsgebied, dan zouden, evenals uit Indië naar Engeland, milloenen, ja milliarden vandaar jaarlijks komen in Duitsche handen. De Hooge Duitsche Banken, het kleine aantal Groot-Industrieelen en Handelslieden dat Duitschland beheerscht, zouden de kosten van het leger en de vloot, die daarvoor noodig-waren, laten betalen door het geheele Duitsche volk, de milliarden winst voor zich houden. Terecht dwingen zij dus het Duitsche volk tot wapening, en van hun standpunt met volkomen

Sluiten