Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door dit alles kan het Proletariaat weder nog minder meedoen aan kapitalistische koloniale politiek, d. w. z. aan Imperialisme.

Want al deze nadeelen zijn oneindig grooter dan de straks genoemde -voordeden. ')

En door dit alles komt het Proletariaat, door het Imperialisme, ook in een nog veel vijandiger, scherper verhouding tegenover de bezittende klasse.

Maar ten vierde, — en dit is de voornaamste verandering, ja, da onmetelijke verdieping en verscherping die door het Imperialisme in de verhouding tusschen Kapitaal en Arbeid wordt teweeggebracht, — voor het eerst in de wereldgeschiedenis staat nu, — door het Imperialisme, — in vredes-, zoowel als in oorlogstijd, het geheele Internationale Wereld-Proletariaat te samen als één geheel, — in. één strijd die alleen door het Proletariaat te samen gevoerd kan worden, — tegenover de Internationale Bourgeoisie.

Dit is het nieuwe dat het Imperialisme brengt.

Dit is het nieuwe dat moet worden begrepen.

Dit is het wat noch de Internationale, noch de nationale partijen -die haar samenstellen, hebben gezien.

Alleen wie dit begrijpt, kan den nieuwen tijd, de nieuwe fase, nvaarin de strijd tusschen Kapitaal en Arbeid door het Imperialisme gestreden is, verstaan.

Hieruit, uit dit begrip, moet de nieuwe taktiek die tegen het Imperialisme gevolgd moet worden, worden bepaald.

Alle moderne staten, geen enkele uitgezonderd *), bedreigen voortdurend — in vredestijd —, en verpletteren in oorlogstijd het geheele proletariaat.

In vredestijd bedreigt de Bourgeoisie, de Regeering, het Kapitaal van Duitschland met zijn Imperialisme, niet slechts het Duitsche, maar ook het Fransche, het Engelsche, het Oostenrijksche, het Russische «nz. proletariaat en dwingt dit oneindige lasten te dragen. Hetzelfde

') En het Proletariaat, hoewel het inziet, dat de koloniale politiek het Kapitalisme ontwikkelt, heeft het re-cht zich tegen haar te verzetten. Want aiet alleen is de Aarde nu verdeeld, en moet het het Proletariaat als geheel onverschillig zijn of Duitschland, dan wel Engeland of een ander land een grooter -stuk der wereld bezit, en moet het zich dus verzetten tegen eiken strijd daarom, maar het heeft bovendien nu het recht zich tegen de koloniale kapitalistische politiek te verzetten, omdat het een andere betere maatschappij kant en wil dan de kapitalistische, eene waarin geen koloniale uitbuitingspolitiek noodig is, en omdat althans de West-Europeesche Staten, Duitschland en Engeland vööral, voor die socialistische maatschappij materieel rijp zijn.

Het koloniale program der revolutionaire Sociaal-Democratie ia hiermede dus ook aangewezen. Het bestaat uit le. Protest tegen koloniale overweldiging en uitzuiging; 2e. Poging tot bescherming en vrijmaking der inlanders, zoolang zij xelve te zwak zijn voor revolutionaire actie; ■ 3e. Ondersteuning van elke revolutionaire actie der inboorlingen, en eisch van hun politieke en nationale onafhankelijkheid, zoodra zij zelve een revolutionaire actie beginnen.

') Ook de kleine niet. Holland, België, Portugal nemen direct deel aan de imperialistische koloniale politiek.

Sluiten