Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo zou men denken.

j Maar de gang der zaken is een geheel andere geweest.

In plaats van Strijd tegen het Kapitaal, is er Onderwerping aan en j Samenwerking met het Kapitaal gekomen, in plaats van Eenheid der | Arbeiders Splitsing in zooveel deelen als er naties zijn, in plaats van

Internationaliteit Nationalisme en Chauvinisme. É Alleen in Servië hebben de sociaal-democraten in het Parlement

tegen den oorlog gestemd, en in Rusland hebben zij zich van stem-

•ming onthouden door de zaal te verlaten.1)

In Duitschland hebben zij de milliarden toegestaan. In Oostenrijk

dit goedgekeurd.

In Frankrijk en België zijn zij tot het voeren van den oorlog getreden in het burgerlijk Ministerie. In Engeland heeft de Arbeidspartij de dienstneming aangeraden. In Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Nederland, hebben de socialisten de gelden voor de mobilisatie ter bewaring der neutraliteit goedgekeurd, — d.w.z. zoo noodig voor den oorlog, den Imperialistischen oorlog.2) i , ln bijna alle landen dus inplaats van bestrijding van, een samen[ gaan met de bourgeoisie.

De kenner der Internationale Sociaal-Demukratie had dit intusschen reeds lang zien aankomen. Het Congres te Stuttgart was het laatste Congres waarop waarlijk ernstig stelling genomen werd tegen het imperialisme. Maar te Kopenhagen reeds wankelde men, en te Bazel ging men op de vlucht.

Het was alsof men, naar mate het Imperialisme sterker, het oorlogsgevaar grooter werd en nader kwam, des te banger werd. In Bazel klonk alleen nog een fanfare, maar uit de holle frasen van Jaurès, de leege dreigementen van Keir Hardie, het laffe gesnik over den ondergang der cultuur van Victor Adler, en de slappe niets zeggende woorden van Haase, uit het i>lele pralen van het Congres zelf, klonk reeds de onwil, de afkeer, de onmacht om iets te doen.

Erger nog, men was toen reeds algemeen van plan om mèt de bourgeoisie te gaan.3)

De bourgeoisie, die, door haar eigen rotheid, voor moreele ontbinding een zeer fijnen reuk heeft, rook onmiddellijk de rotheid van dit Congres en der Internationale. Zij voelde dat van dit Congres niets te vreezen was. Zij stelde de kathedraal van Bazel ter onzer beschikking. En welke plaats kon meer geschikt zijn voor de huichelarij der Sociaal-Demokratie, voor een congres dat iets anders zeide dan het wilde, dan een Kerk waar sinds eeuwen de Christelijke huichelarij dag na dag is verkondigd?

') Dit is in de Doema de scherpste vorm van ptotest, scherper nog dan tegenstemmen.

2) In Italië is de Kamer niet bijeengeroepen. — De Italiaansche sociaal-demokratie heeft zich op schitterende wijze tegen den oorlog verzet.

3) Qreulich zei reeds op het Congres dat de Zwitsers zeker naar de grens zouden gaan. Hetzelfde zei kort na het Congres Renner in den Rijksraad. Troelstra had het reeds herhaaldelijk in Holland beloofd en bevestigde het na het Congres nog weder.

Sluiten