Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste is: de afweer-oorlog.

De tweede, het belang van het geheele proletariaat dat de eene partij wint.

De derde, dat men den vijand uit het land moet houden, om het eigen bestaan, het eigen land, de eigen nationaliteit te redden. Wij zullen deze argumenten achter elkander beantwoorden.

De Duitsche sociaal-demokratie zegt: Rusland viel Duitschland aan en wij moesten ons dus verzetten.

Wij hebben boven gezien dat dit maar schijn is.

Het Duitsche Kapitalisme is, even goed als het Russische, doorzijn Imperialisme, de aanvaller.

Dat dus de Duitsche Sociaal-Demokratie een afweer-oorlog voerde, is onwaar.

Maar nu de belangen van het geheele, van het Wereld-Proletariaat.

Gij zegt: het is het belang van het Proletariaat der wereld dat Duitschland Rusland verslaat. — Maar de Franschen en Belgen en Engelschen zeggen: het is goed voor het Proletariaat der Wereld, dat Frankrijk en Engeland winnen, want Duitschland is een absolutistische staat, waar de jonkers regeeren en waar de constitutie maar een schijn is. — Wie heeft gelijk?

Wij antwoorden: Geen van beide heeft gelijk. De toestand in Europa is zoo geworden, dat in alle landen, behalve Rusland en Turkije, de arbeidersklasse onder nagenoeg dezelfde voorwaarden van vrijheid en slavernij leeft. De nadeelen in het eene land worden door die in het andere opgewogen. — In Rusland zelf is de demokratie op weg, en oorlog kan daar de arbeidersbeweging, die zich zelve zal vrijmaken, slechts schade doen.

En dit proces van gelijkwording aller Europeesche arbeidersklassen is, door de industrialisatie aller staten, in voortdurenden groei.

Wat wil dit dus zeggen?

Dit: dat deze oorlog en elke volgende Imperialistische wereld-

1 c ~~l / l „_ kis Mnn^_Amon.

kaansche, en Australische) staten geen voordeden, geen grootere jvrijheid meer brengen kan aan het proletariaat, doch alleen even groote madeelen, hoe ook de uitslag zij, geen belang dus meer is voor het Wereld-Proletariaat.

Het is met andere woorden voor het Proletariaat niet beter dat de eene of de andere partij wint.

Daar komt evenwel iets anders bij.

Gij zegt : Wij moeten het Russische Imperialisme afweren. En om dat te doen helpt gij het Oostenrijksch-Hongaarsche op de beenen! Gij steunt het aan het Servisch proletariaat vijandig Oostenrijksche Imperialisme!

En om Rusland af te weren moet gij het Fransche, Engelsche en Belgische en misschien ook Nederlandsche en Deensche proletariaat blootstellen aan het Duitsche Imperialisme!

Kan dit een juiste proletarische taktiek zijn? Is dat het belang van het proletariaat?

Sluiten