Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij antwoorden, dat het voor het Internationale proletariaat, nu, onder het Imperialisme der 20ste eeuw, even erg is of een stad of streek van Duitschland, België, Frankrijk of Rusland wordt verwoest.

Wij antwoorden, dat gij hebt te kiezen tusschen aan den oorlog uw toestemming geven en verwoesting van uw of ander nationaal land, — of verzet met alle andere proletariërs tegen den oorlog.

Wij antwoorden, dat het Imperialisme niet alleen nu, maar in een reeks van jaren, Europa, uw eigen land en de Wereld met verwoesting bedreigt.

Wij antwoorden, dat gij hebt te kiezen tusschen medegaan, voor langen tijd, met verwoesten van landen, of te beginnen met, voor goed, aan alle verwoesting een einde te maken.

Wij antwoorden, dat gij u met het internationale proletariaat tegen de verwoesting der wereld vereenigen moet.

Wij antwoorden, dat de Internationaliteit, nu onder het Imperialisme, van nu af aan, gaat boven de Nationaliteit.

Maar gij zegt: De Russen zullen, als wij ons niet verdedigen, ons zelf verwoesten, ons, arbeiders, onze klasse. Dat kunnen wij toch niet gedoogen.

Wij antwoorden: Het is niet alleen het Russische Imperialisme, dat dit doet. Het is ook het Duitsche. Uw Duitsche Imperialisme vermoordt honderdduizenden van ut/v volk.

En het Duitsche Imperialisme zal, als gij u niet ertegen teweer stelt, als gij als knechten den oorlog voor hem yoert, vóórtgaan, ook na den vrede dat te doen. Het zal met nieuwe bewapeningen komen en nieuwen oorlog. Gij zijt slechts aan het begin. De ondergang van de strijdvaardigheid van uw klasse, van uw Duitsche Arbeiderspartij, bedreigt u door het Imperialisme, door dat der wereld èn door het Duitsche.

Wij antwoorden: Het Imperialisme der Wereld bedreigt de geheele arbeidersklasse der wereld.

Wij antwoorden, dat gij u niet met de Duitsche Bourgeoisie tegen de verwoesting der Duitsche Arbeidersklasse, maar met het Proletariaat der Wereld tegen de verwoesting der Arbeidersklasse der Wereld tot het uiterste te weer stellen moet.

Gij zegt: Maar onze nationaliteit zal te gronde gaan als Rusland niet wordt afgeweerd. Want Rusland is een barbaarsch-despotisch land, en zijn overwinning beteekent een verovering, een terugdringen van ons vaderland in de barbaarschheid.

Wij antwoorden, zooals wij reeds zeiden i deze reden gold toen Rusland was een Aziatisch land.

Zij geldt nu niet meer.

Dank zij den heldenmoed der Russische Proletariërs is Rusland geen Aziatisch land meer, maar op den weg der Westersche Ontwikkeling.

Het heeft een Parlement. Zijn landbouw komt op, dank zij de Revolutie. De binnenlandsche markt ontstaat zeer snel, de industrie moet gaan bloeien, en dan wordt Rusland — aan Pruisen gelijk.

Bovenal: het heeft een Proletariaat, dat zijn gebrek aan getal-

Sluiten