Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe sterker gij het Imperialisme maakt, des te meer zal het dit alles doen. En het zal dit nog reeksen van jaren doen.

Gij zegt: Maar het eene proletariaat is sterker dan het andere. En zoolang dat zoo is, is gelijktijdige actie tegen de» wereldoorlog onmogelijk. Want het sterkere proletariaat zal zich krachtiger tegen zijn Regeering verzetten dan het zwakke, het zal het leger en de actie der -eigen natie meer verzwakken dan het andere het het zijne kan doen, en dan zal de vijand overwinnen.

Wij antwoorden, in verband met het boven over de Nationaliteit gezegde, dat, onder het Imperialisme, het voor het proletariaat als geheel, niet de hoofdzaak is wie wint.1)

Wij antwoorden, dat voor het Prolétariaat als geheel het de hoofdzaak is, dat het als geheel het Imperialisme bestrijdt, en als geheel sterk wordt en zijn ondergang door het Imperialisme afweert.

Wij antwoorden, dat, nu, op dit oogenblik, nu het Wereldkapitaal -de Aarde gaat veroveren, en daarvoor zijn eersten wereldoorlog begint, nu deze nieuwe fase van den strijd tusschen Kapitaal en Arbeid gaat aanvangen, waarin het Wereldkapitaal zich richt tegen het Wereldproletariaat met onderdrukking en belasting zooals nog nimmer, met oorlog en ondergang en dood, — dat nu het Proletariaat zich moet verzetten, — op straffe van stoffelijken en geestelijken en zede-_ lijken ondergang als voor haar Vrijheid strijdende klasse, — dat het" Proletariaat nu sterk moet worden, en zijn ondergang door het Imperialisme afweren.

Wij antwoorden nogmaals:

Het Nationale Imperialisme is voor het proletariaat even gevaarlijk als dat van andere naties. En het is voor het Proletariaat als geheel daarom noodzakelijk alle Imperialismen, .het nationale zoowel als het vreemde, gelijkelijk, d. w. z. even sterk te bestrijden. " Het Duitsche Imperialisme is voor het Duitsche proletariaat even gevaarlijk als het Fransche, Engelsche, Russische, het Engelsche is voor het Engelsche proletariaat even gevaarlijk als het Russische, Fransche, Duitsche, het Fransche voor het Fransche proletariaat even gevaarlijk als het Engelsche, Duitsche, Russische, enz. enz.

Wij antwoorden: het Internationale Imperialisme is even gevaarlijk voor elk nationaal, dus even gevaarlijk voor het geheele Internationale proletariaat.

Wij antwoorden:

Voor het Imperialisme der bourgeoisie, dat het Proletariaat van

" i) Het was trouwens zeer de vraag, wie, bij een gemeenschappelijken strijd tegen het Imperialisme en den Oorlog, relatief de sterkste kracht, den grootstea druk zou hebben uitgeoefend, het Russische of het Duitsche Proletariaat.

Hoe weinig kracht deze opgegeven reden meer heeft, kan ook blijken uit de overweging dat bij dezen oorlog hoogstwaarschijnlijk tusschen de krachten vaa het Duitsch—Oostenrijksch—Hongaarsche proletariaat en het Russisch-Engelsch— Fransche niet veel verschil zou hebben bestaan, als zij zich beide tegen den

. oorlog hadden gewend. /

Sluiten