Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is dat Cultuur?

Kapitalisten en arbeiders zijn beide de speelbal van stoffelijke krachten, oneindig grooter dan zij zelve. Het productieproces, in deze laatste fase van het kapitalisme vreeselijker, machtiger dan ooit, overheerscht hen geheel. De stille rust, het heerlijk genieten van het leven, de vrije tijd, de klare open ziel die alles rustig ziet en betracht, en, alles betrachtend, schoon maakt, doordat zij het geziene beheerscht, die den geheelen tijd, de geheele maatschappij weerspiegelt in de Ziele-Schoonheid, het hoogste Weten, de des Geestes diepe Bespiegeling, zij kunnen niet bestaan. Noch bij de Heerschers, noch bij de Beheerschten. Zij zijn vreemd aan dezen tijd.

Noemt gij dat Cultuur?

De wilde, de barbaar, de handwerksman, de vrije boer, de burger, zij waren vrijer, zelfstandiger dan de mensch onder, het Imperialisme. Zij hadden, als vrijheid cultuur is, meer Cultuur.

Bedoelt gij misschien met de Cultuur, de Vakvereeniging en de Politieke Partijen der arbeiders? Is dat uw cultuur die gij redden wilt?

Voorzoover de Vakvereenigingen en de Politieke Partijen der Arbeiders verbeteringen willen, zijn zij vereenigingen van Knechten, — die verbetering zoeken in hun knechtschap.

Er moge in de vereeniging, in den onderlingen steun iets van een begin van hooge cultuur zijn, het feit dat het knechten, slaven zijn die zich vereenigen en elkaar steunen, de knechtschap zelf dus, drukt het geheele verschijnsel tot een laag peil omlaag.

Er is geen schoonheid in onvrijen, geen hooge Cultuur. Alleen de Maatschappelijke Vrijheid geeft de Schoonheid.

Vereeniging van knechten is alleen dan cultuur, als zij bestemd is, en voortdurend bewust handelt, om de knechtschap op te heffen.

Hoeveel daarvan is in de Arbeiders-Vereenigingen?

Deze oorlog bewijst het weder.

Hoevele arbeiders strijden waarlijk voor hun algemeene Vrijmaking?

Deze oorlog bewijst het weder. Enkelen. Zeer enkelen.

Wat er is aan Cultuur in de Arbeiders, voorzoover Cultuur bestaat in den strijd voor hun Vrijheid, — en andere cultuur is er nu niet, — wat er is aan die Cultuur, is zeer weinig, zeer klein, zeer schaarsch.

Bedoelt gij misschien met Cultuur de Wetenschap?

Het is waar, de Wetenschap bloeit, en overal, internationaal, maar alleen om déze Imperialistische Kapitalistische cultuur mogelijk te maken, om al deze afschuwelijke verschijnselen tot stand te brengen. Want voorzoover zij dat niet doet, staat zij buiten de maatschappij en is als een buiten aarde en water levende plant.

Maar ook aan de Cultuur der Wetenschap hebben de arbeiders geen deel.

Maar deze Wancultuur, het woeste meeslepen van alle menschen in een dollen storm en maalstroom, gedreven door wilde en woeste maatschappelijke krachten, vindt haar onmetelijk toppunt nu in dezen Oorlog. Als hoogste uiting van het Kapitalisme, als middel waarmee het alleen zich zelf verjongen, vermeerderen, voortplanten, verder

Sluiten