Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er waren zeer zeker onder de arbeiders aller landen, en vooral in Duitschland, groepen van personen en enkele individuen, die de nationale instinkten hadden overwonnen door kennis en begrip.

Zeker had de Sociaal-Democratie ze bij sommigen theoretisch uitgeroeid. En deze groepen en personen hadden den Oorlog gaarne bestreden, met alle kracht.

Maar ten eerste waren deze groepen en personen, naar onze meening zeer klein in aantal. Ook in Duitschland. In Engeland waren zij bijna niet.') In Frankrijk even weinig. I Maar ten tweede zagen zij den weg niet, hoe den oorlog te bestrijden. Zelfs zij, die het middel tegen den oorlog wel zagen, zagen den weg niet om het te gebruiken. z>

Het middel tegen den Imperialistischen oorlog kan, zooals wij later zien zullen, alleen de Nationale Massa-actie zijn van het Proletariaat, gelijktijdig aangewend döor het geheele Internationale Proletariaat.

Hadden die groepen van arbeiders den weg om dit middel te gebruiken gezien, klaar voor zich, zij hadden hem genomen, en genomen niet alleen, maar zij hadden groote massa's arbeiders met zich medegesleept.

De redenen waarom zij hem niet zagen, niet kenden/zullen in het volgende worden blootgelegd.

Wat toch is de "geschiedenis der Internationale?

Zij was eerst een verbond van vakvereenigingen en vooruitstrevende en socialistische groepen. Die op schitterende wijze, vooral ook in de buitenlandsche politiek, in de Europeesche politiek, de ideeën èn gevoelens der hoogst ontwikkelde, meest vooraanstaande gedeelten der arbeidersklasse uitten, — die elkander, voor het eerst in de wereldgeschiedenis, tot verbazing der arbeiders en schrik der bourgeoisie, internationaal steunden, — die, voor het eerst in de wereldgeschiedenis, den band vlochten door het geheele proletariaat, — die openlijk het Communisme als hun doel verkondigden, — die een schitterend licht waren voor de aibaiders en de eerste groote bedreiging van de internationale bourgeoisie*, — en die het zaad strooiden voor de toekomstige Partijen.

Een Genie ging voor haar uit, een Zaaier door de landen van Europa en Amerika.

Zij hadden samen één program en één bestuur, — dat hun, uit het hoofd van Marx, adressen zond, die hun fonkelende lichten naar de toekomst waren, — en leiding gaf. — Maar samen deden zij nooit iets dan.... demonstreeren.

Aan innerlijke versplintering ging deze Internationale na 1872 te niet, lang voor dat ze meer had kunnen doen als geheel, als eenheid. Zij* was nog te zwak voor den praktischen internationalen strijd, waarvoor de tijd niet rijp was. Zij had slechts de zaden in verschillende landen gestrooid.

') De redenen waarom de Independent Labour Partij in Engeland tegen den oorlog is, zijn klein-burgerlijke redenen. Het zijn little-Englanders. Zij meenen dat Engeland genoeg koloniën heeft.

Sluiten