Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkocht. Zoo ging het in Duitschland, waar men de dempingspolitiek toepaste en de actie der massa voor het Pruisisch kiesrecht onderdrukte. Zoo ging het in Zweden, Denemarken, Zwitserland, overal op eigen door de politieke en ekonómische verhoudingen bepaalde wijze, maar overal met het resultaat: afbrengen van de revolutionaire idee, vestigen van de aandacht van het proletariaat op de kleine hervorming alleen, onderwerping aan de leiders, afzien van alle eigen massa-actie.

De Nationale Partijen in Frankrijk, Engeland, Duitschland, in alle landen, werden massa's die alleen op het kleine nationale aasden, en aan het kleine nationale dachten.

Maar door het Militarisme en Imperialisme, die al het geld voor zkh eischten, kwam nu het kleine, de hervorming juist niet meer.

Maar des te meer beloofden de Reformisten de hervormingen. En des te meer werd de Massa hierdoor gedemoraliseerd. Want niets is demoraliseerender, verderfelijker dan dat er valsch aan de massa wordt beloofd, en dat er niets komt, en dat de massa aldoor maar geloovig op hervormingen wacht.

Maar steeds hooger kwam het Internationale Imperialisme op. En steeds noodiger werd, in plaats van het Kleine Nationale, het Internationale Alles-Omvattende.

En daarom hielden, ondanks zich zelve, meer instinktief dan bewust, al deze reeds grootendeels reformistisch-zwakke partijen de nieuwgestichte Internationale in stand, het ijdele lichaam dat w.j kennen, en dat nu uiteen viel.

De Reformisten vestigden de oogen van die reusachtige Wereldklasse die alle Machten der Aarde, der Natuur en der Maatschappij, aan zich onderwerpen zal, op de enkele centen loon en de schamele TL™ ArhH^weteèvins - alleen. Het Reformisme vestigde de fandach van hen vïn dfe klasse, die de grootste Wereldmacht^ die • Tooit waf het Kapitalisme, en haar dragers, de Kapitalisten der Bank, der Tmsten van het Imperialisme moet ten onder brengen als vijanden, on huTschoone woorden, waarmee zij de arbeiders bedwelmen eLeinun dat ze dk gelooven moesten en met hen een verbond sluiten Door enkele Onnoozelen, of Onwetenden, of Eerzucht.gen werd die

"DoofCeS/onTeïstand en slaafschheid ging die klasse onder No? eens gelukte het, wat duizend maal op de wereld is geluk ma,r gwat nf niet meer gelukken moest, omdat deze klasse nu

Ta lijfde SppermacS, de ^^^1^^^^. moet: De Massa te maken tot de dienaren van de Heerscners . . • •

d°Dit^dlukgte nu weder, aan de bourgeoisie door de Reformisten;. • • • door de Sociaal-Demokratie.

Er zijn Reformisten die zoover gaan, dat zij zijn voor de KapitaalsexpansSïdoor koloniën en invloedsferen, voor de koloniale politiek.

Sluiten