Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is daardoor ook de volkomen, de afdoende weerlegging, de weerlegging met de vuist, die het neerslaat, van het Revisionisme.

De revisionistische theorie heeft nooit iets beteekend. Kautsky heeft haar onmiddellijk en afdoend weerlegd. Van haar verzachting van den klassenstrijd, van haar uithollingstheorie, van haar groote verwachting van de trust, de ontwapening, den middenstand, het nieuw-liberalisme is niets gekomen. De theorie was grondeloos. De Revisionisten hebben zich op het terrein van de praktijk teruggetrokken, om alleen daar de arbeiders te begoochelen en met het maanzaad van ijdele verwachtingen te vergiftigen.

Maar die praktijk, het eenige wat van hen over is, — die praktijk, het Imperialisme komt en grijpt ze bij de keel en slaat ze dood.

Stel het u voor, lezer, zooals de ontwikkeling ging:

Daar waren de arbeiders aller landen bezig met hun mooie plannen, hun door de Reformisten opgemaakt. Met hun verzekeringen en belastingstelsels en kieswetten en pensioenen, door behulp van liberalen te krijgen Wat werd er niet voor gedaan om toch maar dien kleinen vooruitgang te winnen! Hier ging men in ministeries, daar sloot men een verbond met de liberalen, daar kroop men, daar vernederde men zich daar dempte men de eigen actie, daar dreef men de Marxisten uit!

Alles was in volle actie. Als kleine dwergen waren de duizenden afgevaardigden aan het werk, en de millioenen, de massa's, waren in

volle afwachting. >

Daar naderden wie? — De Ondergang. De Dood.

Het Imperialisme is de Ondergang en de Dood. Voor d«e millioenen arbeiders voor hun kinderen, vrouwen, vaders en moeders. Het is de stilstand, de achteruitgang, de dood van hun organisatie, voor langen tijd.

De Revisionisten, de Troelstra's, de Südekum's, de Scheidemann's, de Anseele's, de Turati's, de Frank's, de Macdonald's paradeerden bij de bourgeoisie, beloofden te stemmen voor alles, — zelfs voor de oorlogsuitgaven! — bezochten vorsten, — legerhoofden, — beloofden al dineerend en paradeerend en vertegenwoordigend, de bourgeoisie hun stem, aan de arbeiders gouden bergen, prachtigen vooruitgang, demokratie — als ze hen maar wethouder, minister, afgevaardigden, maakten en op hen vertrouwden, — daar naderde langzaam maar op ijzeren voeten, de eerste waarlijk groot-Imperialistische Wereld-Oorlog.

De Revisionisten hadden hervormingen voor het heden beloofd. De hervorming komt: de Dood. - De Revisionisten hebben aan de arbeiders demokratie beloofd. Er komt gelijkheid! Zij komt, maar in den dood Kapitalist en Arbeider zijn waarlijk in den dood gelijk. — De Revisionisten hebben algemeen stemrecht beloofd, als men maar in de liberalen geloofde. De liberalen geven den arbeiders het stemrecht. In den dood! De dooden, de duizenden arbeiders protesteeren met hun doode stem. - , .

De Revisionisten hebben, als men hun taktiek slechts volgde, de verzoening der klassen beloofd. De oorlog verbindt ook alle klassen

Het" Revisionisme had ook de verzoening der menschheid beloofd

Sluiten