Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zijn om het Imperialisme, dat wij bestrijden wilden, maar dat zij steunden, uit de sociaaldemokratie geworpen. De arbeiders kunnen nu zien wie gelijk heeft gehad.

VII.

DE NATIONALE MASSA-ACTIE.

Intusschen, het Imperialisme kon niet over de wereld komen, zonder de arbeiders tot een nieuwen grooteren strijd te dwingen. ,

De Revisionisten, de afgevaardigden en leiders en vakvereenigingsbesturen mogen in hun kleinen beperkten kring het algemeene van zijn komst dan niet merken, met alle middelen trachten de arbeiders bij het kleine te houden, — het Kapitaal zelf met zijn nieuwe enorme expansie, in alle landen, doet hun pogingen te niet, logenstraft ze althans.

Het Imperialisme brengt of gelijktijdig met zich, of veroorzaakt, enorme hooge staatsuitgaven, kolossale zware belastingen, invoerrechten, stijging der prijzen, daling van het werkelijk loon, oppermachi der patroonsbonden, achteruitgang in kracht der vakorganisaties, stilstand van de arbeidswetgeving, achteruitgang van het Parlementarisme.

De Reformisten mogen nog zoo veel onderhandelen met de bourgeoisie, de arbeidersklasse nog zoo zeer willen prostitueeren; de vakvereenigingsleiders mogen nog zoo zeer een bureaukratie vormen, die de vrije beweging der arbeiders neerhoudt, en hun klasseleven dwingt in eentonige lage banen, hun geesten verslaaft en tot stof maakt, de ontwikkeling van het Kapitalisme tot het Imperialisme laat zich telkens heftiger gevoelen.

Het Kapitaal is niet een doffe, doode, stilstaande macht, — evenmin een bewegelijk rijk vloeiende bron van weldaden. Het is een voortdurend zich ontwikkelende kracht, die aldoor nieuwen strijd baart.

En wat is nu het eigenaardige, het nieuwe, de nieuwe kracht, de "nieuwe strijd, de nieuwe ontwikkeling, in het Kapitalistische tijdperk dat Imperialisme heet ?

Wat is nu de nieuwe groote verandering die dit, — nu, — in net leven der arbeiders brengt?

Wat is de nieuwe zegenrijke macht die het, — nu, — door zijn aanval, — aan de arbeiders geeft? Wat is de weldaad, de allesoyertreffende weldaad waarmee het de arbeiders (nu voor het eerst waarlijk) opheft, naar een hoogeren trap? Nu, nu!

Dit: dat de massa zelf moet gaan handelen.

In de voor-imperialistische periode, — na den eersten tijd van de aaneensluiting der arbeiders onderling en hun eersten revolutionairen theoretisch-radikalen opstand tegen de bourgeoisie, — geschiedde de actie vooral door kleine groepen en leiders.

Maar tegen de Trusts, de Banken, de Imperialistische Regeering en tegen het Imperialisme zelf vermogen kleine groepen weinig, en leiders, met de slimste taktiek, zoo goed als niets.

Wat vermag tegen een Syndikaat een vakvereenigingsleiding, en tegen een Imperialistische Regeering een vertegenwoordiger, een vertegenwoordiging — alleen ? V

Ieder, die gevoelt, wat de macht is van een Trust tegenover een vakvereeniging, van een Hooge Bank over de ekonomie en politiek van

Sluiten